Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Year:
2020

Location:
Bratislava

Area:
200 m²

Credits:
Andrej&Andrej

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

NCD 20

Národná cena za dizajn je prestížne ocenenie organizované každoročne Slovenským centrom dizajnu. V tomto roku sa oceňovali diela v sfére komunikačného dizajnu, spadajúce do kategórií kampaň, knihy a publikácie, animácia a video, digital, identita, obal a objekt, priestor, písmo, plagát a vizuál, nové horizonty a študentský dizajn. Výstavné priestory sa nachádzajú v objekte bývalých Hurbanových kasární, kde Slovenské centrum dizajnu momentálne sídli. Ide však o doteraz nesprístupnené priestory v pôvodnom stave.

 Koncepcia výstavy vznikala spoločne s vizuálnou identitou od grafického štúdia Andrej&Andrej. Pracovala s tématikou bývalých kasární a zámerne preberala princíp vojenského rádu či vyznamenaní.

Navrhli sme jednoduchý výstavný systém -  objekty, ktoré vychádzali z obsahového formátu jednotlivých kategórií a danej proporcii miestností. Na tento princíp nadväzuje aj koncepcia osvetlenia. Zámerne zvolená vojenská zelená farba vytvára neutrálnu plochu pre vystavované objekty, zároveň vizuálne zjednocuje jednotlivé prvky výstavného systému. 

 Do pôvodných priestorov sme zásadne nezasahovali, výstavu sme vkladali ako novú vrstvu. Tento prístup je tlmočením princípu akým je daný objekt prezentovaný aj v jeho skutočnom prostredí - na ulici, v polici, či v digitálnom priestore, bez toho aby vedome ovplyvňoval a upravoval svoje okolie.

 


 


 


The National Design Award is a prestigious award organized annually by the Slovak Design Center. This year, works in the field of communication design were awarded, divided into the categories of campaign, books and publications, animation and video, digital, identity, cover and object, space, font, poster and visual, new horizons and student design. The exhibition space is located in the building of the former Hurban military barracks, where the Slovak Design Center is currently located. However, these spaces were inaccessible so far, in their original state.

 The concept of the exhibition was created together with the visual identity from the graphic studio Andrej & Andrej. We have worked with the themes of the former barracks and deliberately took over the principle of military order or decoration.

We designed a simple exhibition system - objects that were based on the content of categories and a given proportion of rooms. The concept of lighting is also followed by this principle. The deliberately chosen military green color creates a neutral surface for the exhibited objects, at the same time visually unifying the individual elements of the exhibition system.

 We did not fundamentally interfere with the original state of the spaces, we inserted the exhibition as a new layer. This approach is an interpretation of the principle by which the objects are presented in its real environment - on the street, in the shelf, or in digital space, without consciously influencing and modifying its surroundings.

 

elements copy
IMG_8728
IMG_9052
IMG_9044
IMG_8722
IMG_9034
IMG_9029
janulka
matejko
IMG_9085
IMG_8752
IMG_9067
IMG_9075
IMG_9069
546616
458161651
22
3
podorys copy

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo