Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Jana Filípková, Alexandra Májska

Years:
2022 — 2023

Location:
Bratislava

Area:
200 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Ľudia a Mesto

Výstava Ľudia a mesto - dejiny Bratislavy predstavuje obraz mesta a jeho obyvateľov a obyvateliek od konca 13. storočia po 90. roky 20. storočia. Udalosti, osobnosti dejín a začlenenie mesta do štátnopolitického rámca prezentuje prostredníctvom časovej osi v úvode. Morfológiu Bratislavy interpretujú architektonicko-urbanistické štruktúry (Mesto v hradbách, Mesto otvárajúce sa, Mesto rozrastajúce sa a Mesto na dvoch brehoch) doplnené geografiou priestoru, ktorú vytvára rieka Dunaj a podoby právneho postavenia mesta. Zásadným prvkom výstavy je priblíženie životného štýlu obyvateľov a obyvateliek (anonymných, ale aj konkrétnych) prostredníctvom artefaktov spojených s ich profesiou, predmetov každodennosti či archívnych prameňov dokladajúcich ich statusové a sociálne rozvrstvenie.


Hlavná myšlienka architektúry výstavy pre Múzeum mesta Bratislavy vznikla spoločne s vizuálnou identitou od grafického štúdia Andrej&Andrej. Pracovali sme s tématikou mestských hradieb a zámerne prebrali ich princíp. Príbeh o urbanistickom vývoji hlavného mesta a jeho obyvateľov sme poňali ako chronologickú cestu, linku vinúcu sa priestorom. Výstavný systém prechádza kontinuálne jednotlivými miestnosťami a je doplnený o centrálne výstavné stoly, ktoré slúžia aj ako osvetlenie jednotlivých miestností. Do konštrukcií a povrchov paláca nebolo možné zasahovať, keďže sa výstavné priestory nachádzajú v objekte pamiatkovo chráneného Apponyiho paláca, kde sídli múzeum mesta Bratislavy preto sú všetky výstavné plochy do priestoru vložené ako nová súčasná vrstva.


Ide o jednoduchý výstavný systém - objekty, ktoré vychádzali z obsahového formátu jednotlivých celkov a proporcií miestností. Na tento princíp nadväzuje aj koncepcia osvetlenia. Zámerne zvolená biela farba vytvára neutrálne pozadie pre vystavované objekty, zároveň vizuálne zjednocuje jednotlivé prvky výstavného systému a dostáva do úzadia rozmanité plochy stien paláca. Kontrastná oranžovo-červená farba je naopak pripomienkou na mesto Bratislava.


Výstavu otvára časová os ponúkajúca návštevníkom prierez najvýznamnejšími udalosťami, osobnosťami a štátoprávnym usporiadaním, ktoré za sedem storočí ovplyvnilo život mesta Bratislavy. Bielu farbu stien tu dopĺňajú oranžové hranoly deliace os chronologicky a informačné totemy v rovnakej farbe. Samotná výstava je členená do šiestich celkov a zároveň miestností, z ktorých každá je venovaná ucelenému tematickému okruhu. Tu miestnosťami prechádza biela “hradba” obohatená o oranžovú lavicu v oválnej miestnosti.


Expozícia je doplnená aj o digitálnu vrstvu, ktorá sa tiahne témami výstavy. Tá už v jej prvej časti predstaví urbanistickú štruktúru mesta prostredníctvom vizuálnych esejí pozostávajúcich z dobových fotografií vsadených do 3D priestoru bratislavských ulíc.

 


The exhibition People and the City - History of Bratislava presents an image of the city and its inhabitants from the end of the 13th century to the 1990s. The events, personalities of history and the integration of the city into the state political framework are presented through a timeline in the introduction. The morphology of Bratislava is interpreted by the architectural and urban structures (City in walls, City opening, City growing and City on two banks) complemented by the geography of the space created by the Danube river and the forms of legal status of the city. An essential element of the exhibition is the approach to the lifestyle of the inhabitants (anonymous, but also specific) through artifacts connected with their profession, everyday objects or archival sources documenting their status and social stratification.


The main idea of the architecture of the exhibition for the Museum of the City of Bratislava was created together with the visual identity of the graphic studio Andrej&Andrej. We worked with the theme of city walls and deliberately adopted their principle. We conceived the story of the urban development of the capital and its inhabitants as a chronological path, a line winding through space. The exhibition system continuously passes through individual rooms and is complemented by central exhibition tables that also serve as lighting for individual rooms. It was not possible to interfere with the constructions and surfaces of the palace, since the exhibition spaces are located in the building of the listed Apponyi Palace, where Bratislava City Museum is located, therefore all exhibition areas are inserted into the space as a new contemporary layer.


It is a simple exhibition system - objects that were based on the content format of individual units and the proportions of the rooms. The concept of lighting also follows this principle. The deliberately chosen white color creates a neutral background for the objects on display, at the same time it visually unifies the individual elements of the exhibition system and brings the diverse surfaces of the palace walls into the background. The contrasting orange-red color is, on the other hand, a reminder of the city of Bratislava.


The exhibition opens with a timeline offering visitors a cross-section of the most significant events, personalities and state legal arrangements that have influenced the life of the city of Bratislava over seven centuries. The white color of the walls here is complemented by orange prisms dividing the axis chronologically and informational totems in the same color. The exhibition itself is divided into six units and at the same time rooms, each of which is dedicated to a comprehensive thematic area. Here, a white "wall" runs through the rooms, enriched with an orange bench in the oval room.


The exhibition is also supplemented with a digital layer that follows the themes of the exhibition. Already in its first part, it will present the urban structure of the city through visual essays consisting of period photographs inserted into the 3D space of Bratislava's streets.

 

 

podorys_
Model
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2394
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2405
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2396
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2401
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2379
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2407
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2382
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2376
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2383
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2373
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2415
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2366
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2363
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2323
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2360
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2310
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2309
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2304
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2317
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2303
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2292
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2297
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2271
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2263
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2255
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2282
grau-architects_matejhakar©_2022_M2A2273
kolaz vystava
det 6
det 7
det 8
det 5
det 1
det 2

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo