Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Jana Filípková,
Simona Fischerová, Alexandra Májska
Miroslava Mišurová, Marek Jankovič

Years:
2020

Location:
Ipolytárnoc, Maďarsko

Credits:
Filip Marčák

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Field of Sparks

Lighthouse vnímame ako antropologicku interpretáciu funkčnosti a estetiky. Forma pavilónu vychádza z regionalnych znakov a pretvára ich do súčasného kontextu. Vyditeľným prvkom s ktorým pracujeme je reinterpretovanie tradičného domu s komínom do svetelného domu (majáku). Berieme ho ako bod označujúci miesto stretávania, miesto socializácie, miesto domova, miesto pre komunitu. Táto forma nemá byť nenápadná ale naopak atraktívna a silne vizuálna. Estetika sa prenáša do konštrukcie a z banálnej statickej schémy nosníka svetelného komínu robí grafický a vizuálny patern. Vychádzame z konceptu funkčného ornamentu, kde svetelný komín ako vizuálny atraktor zároveň slúži ako preistorový nosník, vďaka čomu nie sú v jeho strede potrebné stĺpy.
 

 


We perceive the pavilion as an anthropological interpretation of functionality and aesthetics. The form of the pavilion is based on regional features and transforms them into the current context. A noticeable element with which we are working is the reinterpretation of a traditional house with a chimney into a “light house”. We take it as a point denoting a place of meeting, a place of socialization, a place of home, a place for community. This form may not be inconspicuous, but purposely attractive and highly visual. Aesthetics is transferred to the structure and the banal static scheme of the lightning roof is turned into a graphic and visual pattern. We start from the concept of a functional ornament, where the lighting roof as a visual attractor also serves as a spatial static beam, thanks to which no columns are needed in its center.

final cropped
211105_Page_1
211105_Page_2
totl
IMG_0249_x
IMG_0306_x copy
IMG_0226_x
IMG_0309_x
IMG_0303_x
IMG_0290_x
IMG_0310_x copy
IMG_0301_x
IMG_0263_x
IMG_0271
IMG_0307_x copy
detail003 (3)
detail001 (3)
detail002 (3)

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo