Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Jana Filípková

Years:
2020 — 2021

Location:
Bratislava

Area:
167 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Isadore

Interiér obchodu pre úspešnú značku cyklistického oblečenia Isadore Apparel založenú bratmi Velitsovcami je situovaný v novo vznikajúcom mestskom bloku na Mlynských Nivách. Súčasťou bloku je aj objekt bývalej pradiarne so silocentrálou, v parteri ktorej sa prevádzka nachádza. Zadaním bolo vytvoriť Isadore community hub - novú typológiu, hybrid - obchodný priestor kombinovaný s open-office a kaviarenským klubovým priestorom tejto slovenskej cyklistickej značky. Ústrednou témou je pre nás moment stretnutia, pozvanie do obývačky vznikajúcej cyklo-komunity. Dvojúrovňová topografia priestoru ho prirodzene delí na obchodnú a office/lounge zónu. Zároveň každá zóna je delená na ďalšie medzipriestory vymedzené kompozíciou funkčných objektov. Vychádzali sme zo snahy nevytvárať priestor obstavaný objemnými hmotami ale priznať jeho prirodzenosť a priestrannosť. Základnú koncepciu staviame na osovosti.

Ústredným prvkom obchodu je vystavenie produktov do centrálneho kruhu. Tento výstavný systém situovaný v priestore sme transformovali do samostatného objektu. Ostatné nábytky rozčleňujú priestor okolo - funkčne, jednoducho a prakticky. Preplávajúci koridor obchodu medzi dvomi námestiami a kompozícia objektov vytvára v každom výklade iný obraz funkčného využitia priestoru. Priestor bol oprostený od zbytočných vrstiev, doplnený o vložené elementy v jednoduchej materialite. Čistota a surovosť jednotlivých povrchov necháva vyznieť samotné produkty. Pozinkované oceľové konštrukcie dopĺňa drevo, farba a recyklované materiály, ktoré nadväzujú na ústrednú myšlienku značky – používanie recyklovaných či udržateľných materiálov a krátkosť dodávateľského reťazca podporeného výrobou na Slovensku.

 

 

The interior of the store for a successful cycling clothing brand Isadore Apparel, founded by the Velits brothers, is situated in the newly emerging city block in Mlynské Nivy. The block also includes the industrial building of the former thread factory with a power plant, on the ground floor of which the store is located. The task was to create an Isadore community hub - a new typology, hybrid - commercial space combined with an open-office and cafe club space of this Slovak cycling brand. The central theme for us is the moment of the meeting, an invitation to the living room of the emerging cycling community. The two-level topography of the space naturally divides it into a shopping area and office / lounge zone on the lower level. At the same time, each zone is divided into other interspaces defined by the composition of functional objects. We focused on the effort not to create a space surrounded by bulky volumes, but to concede its naturalness and spaciousness. We build the basic concept on the axis. 

 The central element of the store is the display of products in a central circle. We transformed this exhibition system located in the space into a separate object. Other furniture divides the space around - functionally, simply and practically. The transitional corridor of the store between the two squares and the composition of the objects create a different picture of the functional use of space in each shopfront window. The space was freed of unnecessary layers, supplemented by inserted elements in simple materiality. The cleanliness and rawness of the surfaces make the products themselves to stand out. Galvanized steel structures are complemented by wood, paint and recycled materials, which follow the pivotal idea of ​​the brand - the use of recycled or sustainable materials and the shortness of the supply chain supported by production in Slovakia.

 

 

22 copy
pôdorys
_M2A7890&_M2A7891
_M2A7791
_M2A7836
_M2A7938_&__M2A7939
_M2A7839
_M2A7844
_M2A7941
_M2A7890&_M2A7891
_M2A7833
_M2A7818&_M2A7819
_M2A7792
_M2A7956
_M2A7967
_M2A7947
_M2A7944
_M2A8067
isadorakolaz2
isadorakolaz1
5 copy
7 copy
4 copy
3 copy
1 copy
2
a copy

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo