Authors:
GRAU, gutgut

Location:
Banská Bystrica

Year:
2019 — 2020

Area:
258 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Soho BB

Prevádzka reštaurácie SOHO je situovaná v parteri neskororenesančného domu, postavenom pred rokom 1530 na starších základoch, ktorý bol v minulosti viac krát stavebne upravovaný. Posledná zásadná úprava je z roku 1859, kedy bol dom nadstavaný o druhé podlažie a priečelie bolo prefasádované. Priestor reštaurácie bol tak isto v minulosti mnohonásobne prestavovaný. Posledný zásah priestor zabalil do sadrokartónovej kulisy, ktorá výrazne zasiahla do celkového priestorového konceptu. Hlavným zámerom preto bolo prinavrátiť priestoru pôvodný charakter, ako aj jeho pôvodnú funkciu – gastronomickú prevádzku. Pôvodné kvality domu sú zvýraznené a dotvorené novými a čistými detailmi a doplnkami. Dizajn je unifikovaný monochromatickou farebnosťou, čo zvýrazňuje estetiku farebných ázijských jedál. Reštaurácia sa tak stáva scénou pre nové kulinárske zážitky.
Priestor je rozdelený na dva celky – „svetlú“ časť reštaurácie a „tmavú“ časť s kuchyňou a toaletami. Reštauračná časť je uprostred rozdelená barom a zázemím – čiernym boxom so skladom a schodiskom vedúcim do suterénneho priestoru, ktorý je obložený dreveným smrekovým obkladom. Vytvára tak mäkký kontrast voči barovému pultu z čiernobieleho terazza.
 
Strop je ponechaný v štruktúre mnohých pôvodných vrstiev náterov, steny boli zjednotené novou omietkou v kontextuálnej farebnosti.
Na podlahu je aplikovaný štandardný cementový poter. Vložený mobiliár je jednoduchý, vyhotovený z bukovej preglejky v čiernej farebnosti, kontrastujúci s celkovým priestorom.

Detaily taktiež odpovedajú zámeru pretvoriť pôvodný dizajn do novodobého charakteru. Nový výklad bol inšpirovaný tým pôvodným, ktorý bol v minulosti odstránený. Tvarovo vychádza z pôvodného členenia, pre optimálne presvetlenie priestoru ho však ponechávame presklený. Názov prevádzky sa stáva súčasťou samotného výkladu v rovnakej materialite. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou je osvetlenie interiéru. Dva veľké lustre, tvorené z okrúhlych lámp definujú dve centrá prevádzky. Lustre sú doplnené líniovými nástennými svietidlami a bodovými svetlami nasmerovanými na samotné stoly. Rôznorodosť svietidiel ponúka viacero intenzít intimity. Svetlá sa stávajú dôležitými ingredienciami dokresľujúcimi atmosféru reštaurácie a vytvárajúcimi perfektnú scénu pre stolovanie.

 


 


 

SOHO restaurant is located on the ground floor of a late-Renaissance house, built before 1530 on older foundations, which has been structurally modified several times in the past. The last major modification dates from 1859, when the house was extended by a second floor and the facade was re-facaded. The restaurant space was also rebuilt many times in the past. The last intervention wrapped the space in a plasterboard backdrop, which had a significant impact on the overall spatial concept. Hence, the main intention was to restore the original character of the space, as well as its original function - a restaurant. The original qualities of the house are highlighted and completed with new and clean details and accessories. The design is unified by monochromatic colour, which highlights the aesthetics of colorful Asian dishes. The restaurant thus becomes a stage for new culinary experiences.

The space is divided into two units - the "light" part of the restaurant and the "darker" part with the kitchen and toilets. The restaurant part is divided in the middle by the bar and the background – a black box with storage and a staircase leading to the basement area, which is lined with wooden spruce cladding. It thus creates a soft contrast to the bar counter made of black and white terrazzo.

The ceiling is left in the structure of many original layers of paint, the walls were unified with new plaster in a contextual colour.
A standard cement screed is applied to the floor. The built-in furniture is simple, made of beech plywood in black, contrasting with the overall space.

The details also correspond to the intention to transform the original design into a modern character. The new interpretation was inspired by the original one, which was removed in the past. In terms of shape, it is based on the original division, but for optimal illumination of the space, we leave it glazed.

Interior lighting is an integral part. Two large chandeliers made of round lamps define the two centers of operation. The chandeliers are complemented by linear wall lamps and spotlights directed at the tables themselves. The variety of lamps offers several intensities of intimacy. The lights become important ingredients that complete the atmosphere of the restaurant and create the perfect scene for dining.

 

 

podorys
axo
_DSC8388
_DSC8205
_DSC8269
_DSC8444
_DSC8217
_DSC8398
_DSC8308
_DSC8142
_DSC8166
_DSC8183

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo