Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák, 
Matej Kurajda,

Year:
2023

Location:
Bratislava

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Eyerim

Očná optika Eyerim na Blumentálskej ulici je prvou pilotnou prevádzkou rozvíjajúceho sa konceptu predajní tejto inak online optickej siete. Základným princípom pri návrhu a riešení kamennej prevádzky Eyerim bolo vytvorenie funkčného spôsobu vystavovania optických rámov, ktorý by bolo možné použiť v rôznorodých priestoroch a flexibilne tak na ne reagovať. Priestor staviame na vložených paneloch. Panely vnímame ako kulisu ktorú môžeme meniť a zároveň aplikovať v ďalších nových prevádzkach, no zároveň je možné už existujúcu prevádzku recyklovať v iných priestoroch jej novým usporiadaním. Vytvárame jednotný architektonický, priestorový vizuálny element a jazyk pre všetky budúce kamenné predajne Eyerim.

Pracujeme s prirodzenou materialitou panelov ako DTD, MDF, MFP ktoré zjednocujeme jemným bielením a dopĺňame o nerezové panely či pásy zrkadla. Vďaka tejto rôznorodej materialite je možné vizuálne definovať nie len priestor ale aj jednotlivé značky, ktoré je potrebné od seba odlíšiť.Využívame maximálny výrobný rozmer materiálu a redukujeme tak množstvo odpadu pri jeho formátovaní. Túto základnú štruktúru panelov vkladáme do surového priestoru s minimom zásahov. Pracujeme s betónovou podlahou či priznanými sádrovými omietkami bez finálnej úpravy. Priestor prirodzene delíme vloženou translucentnou stenou oddeľujúcou zázemie a vyšetrovňu od samotnej predajne. Nenarúšame tak hĺbku priestoru a zároveň si vzájomne presvetľujeme obe časti.

Vzhľadom na hĺbku dispozície a nedostatok prirodzeného svetla pracujeme so sekundárne nasvieteným stropom so striebornou fóliou, ktorá nám ho rozptyľuje prirodzene do celého interiéru. Priestor dopĺňame transparentným skleneným mobiliárom ako pult či výstavné stolíky v niekoľkých farbách, ktoré vytvárajú rôzne reflexie svetla tak ako šošovky v okuliaroch. Práca so svetlom, tieňom, priesvitom či odrazom definuje ústredný motív tohto projektu, spoločne so spomínanou flexibilitou.

 

 

 


Eyerim opticians on Blumentálská street is the first pilot operation of the developing store concept of this otherwise online optical chain. The basic principle in the design and solution of the Eyerim stone operation was the creation of a functional method of displaying optical frames that could be used in various spaces and flexibly respond to them. We build the space on inserted panels. We see the panels as a backdrop that we can change and at the same time apply in other new operations, but at the same time it is possible to recycle the existing operation in other spaces by reorganizing it. We are creating a unified architectural, spatial visual element and language for all future Eyerim brick-and-mortar stores.

We work with the natural materiality of panels such as DTD, MDF, MFP, which we unify with gentle bleaching and complement with stainless steel panels or mirror strips.Thanks to this diverse materiality, it is possible to visually define not only the space but also individual brands that need to be distinguished from each other. We use the maximum production size of the material and thus reduce the amount of waste during its formatting. We insert this basic panel structure into the raw space with minimal intervention. We work with concrete floors or recognized gypsum plasters without final treatment. The space is naturally divided by an inserted translucent wall separating the background and examination room from the store itself. In this way, we do not disturb the depth of the space and at the same time we mutually illuminate both parts.

Due to the depth of the layout and the lack of natural light, we work with a secondarily illuminated ceiling with silver foil, which diffuses it naturally into the entire interior. We complement the space with transparent glass furniture such as a counter or display tables in several colors, which create different reflections of light, just like lenses in glasses. Working with light, shadow, translucence or reflection defines the central motif of this project, together with the aforementioned flexibility.

 

 

 

230530_Eyerim_podorys (INSAID awards)
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2498
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2512
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2397
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2463
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2459
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2419
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2399
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2508
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2442
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2413
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2503
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2453
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2417
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2406
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2423
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2469
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2456
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2408
01
05
02
04
KOLAZ
AXO

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo