eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2429

EYERIM

 


Očná optika Eyerim na Blumentálskej ulici je prvou pilotnou prevádzkou rozvíjajúceho sa konceptu predajní tejto inak online optickej siete. Základným princípom pri návrhu a riešení kamennej prevádzky Eyerim bolo vytvorenie funkčného spôsobu vystavovania optických rámov, ktorý by bolo možné použiť v rôznorodých priestoroch a flexibilne tak na ne reagovať. Priestor staviame na vložených paneloch. Panely vnímame ako kulisu ktorú môžeme meniť a zároveň aplikovať v ďalších nových prevádzkach, no zároveň je možné už existujúcu prevádzku recyklovať v iných priestoroch jej novým usporiadaním. Vytvárame jednotný architektonický, priestorový vizuálny element a jazyk pre všetky budúce kamenné predajne Eyerim.

Pracujeme s prirodzenou materialitou panelov ako DTD, MDF, MFP ktoré zjednocujeme jemným bielením a dopĺňame o nerezové panely či pásy zrkadla. Vďaka tejto rôznorodej materialite je možné vizuálne definovať nie len priestor ale aj jednotlivé značky, ktoré je potrebné od seba odlíšiť.Využívame maximálny výrobný rozmer materiálu a redukujeme tak množstvo odpadu pri jeho formátovaní. Túto základnú štruktúru panelov vkladáme do surového priestoru s minimom zásahov. Pracujeme s betónovou podlahou či priznanými sádrovými omietkami bez finálnej úpravy. Priestor prirodzene delíme vloženou translucentnou stenou oddeľujúcou zázemie a vyšetrovňu od samotnej predajne. Nenarúšame tak hĺbku priestoru a zároveň si vzájomne presvetľujeme obe časti.

Vzhľadom na hĺbku dispozície a nedostatok prirodzeného svetla pracujeme so sekundárne nasvieteným stropom so striebornou fóliou, ktorá nám ho rozptyľuje prirodzene do celého interiéru. Priestor dopĺňame transparentným skleneným mobiliárom ako pult či výstavné stolíky v niekoľkých farbách, ktoré vytvárajú rôzne reflexie svetla tak ako šošovky v okuliaroch. Práca so svetlom, tieňom, priesvitom či odrazom definuje ústredný motív tohto projektu, spoločne so spomínanou flexibilitou.

 

 


Eyerim opticians on Blumentálská street is the first pilot operation of the developing store concept of this otherwise online optical chain. The basic principle in the design and solution of the Eyerim stone operation was the creation of a functional method of displaying optical frames that could be used in various spaces and flexibly respond to them. We build the space on inserted panels. We see the panels as a backdrop that we can change and at the same time apply in other new operations, but at the same time it is possible to recycle the existing operation in other spaces by reorganizing it. We are creating a unified architectural, spatial visual element and language for all future Eyerim brick-and-mortar stores.

We work with the natural materiality of panels such as DTD, MDF, MFP, which we unify with gentle bleaching and complement with stainless steel panels or mirror strips.Thanks to this diverse materiality, it is possible to visually define not only the space but also individual brands that need to be distinguished from each other. We use the maximum production size of the material and thus reduce the amount of waste during its formatting. We insert this basic panel structure into the raw space with minimal intervention. We work with concrete floors or recognized gypsum plasters without final treatment. The space is naturally divided by an inserted translucent wall separating the background and examination room from the store itself. In this way, we do not disturb the depth of the space and at the same time we mutually illuminate both parts.

Due to the depth of the layout and the lack of natural light, we work with a secondarily illuminated ceiling with silver foil, which diffuses it naturally into the entire interior. We complement the space with transparent glass furniture such as a counter or display tables in several colors, which create different reflections of light, just like lenses in glasses. Working with light, shadow, translucence or reflection defines the central motif of this project, together with the aforementioned flexibility.

Nová administratívna budova v areáli Úradu vlády je situovaná do severozápadného rohu Lippayovskej záhrady, v relatívnej blízkosti historickej budovy Letného archibiskupského paláca. Navrhujeme jednoduchú racionálnu hmotu ktorá optimálne využíva priestorové danosti pozemku. Osovosť a symetria stavby vychádza z princípov palácovej architektúry, nesnaží sa však budove Letného paláca konkurovať, naopak sa snaží pôsobiť pokorne. Forma nepúta pozornosť, na architektúru je kladený dôraz najmä v detailoch. Pôsobí vážne a zároveň reprezentatívne, na fasáde sa odohráva niekoľko vrstiev v podobe zdvojených stĺpov so skosenými hranami, vykonzolovaných dosiek po obvode a tieniacich roliet, charakter prechádza aj do miesta hlavného vstupu, ten je primerane svojej funkcii vyvýšený a podstrihnutý vykonzolovaným soklom. Vstup je prístupný cez 3 schodiskové stupne a 2 bočné rampy, nástup je prestrešený vykonzolovanou doskou votknutou do nosných stĺpov fasády.

Stavba je situovaná pozdĺž vnútroareálovej dopravnej komunikácie, s napojením z Čajkovského ulice. Vjazd do garáží je situovaný čo najbližšie vstupu do areálu, tak aby bola obslužná komunikácia pred objektom čo najmenej zaťažená. Rampa je umiestnená do budovy, aby nevytvárala komunikačnú bariéru na úrovni parteru. Zadná - východná strana objektu je určená pre zásobovanie a technické zázemie objektu.

 Dispozícia je racionálne členená v horizontálnom aj vertikálnom smere. Je delená na funkčné prevádzkové celky ktoré oddeľujú priestory kancelárií od polovernejných priestorov ako sú jedáleň či foyer. Stredom dispozície sa vinie reprezentatívne špirálové schodisko prepájajúce všetky nadzemné podlažia. Svetlo sa cez strešné svetlíky a galérie dostáva aj do vnútra pôdorysného plánu. Svetlíky zároveň pomáhajú prirodzenej cirkulácii vzduchu v letných mesiacoch. Objekt má jednoduchú modulárnu štruktúru vychádzajúcu z nosnej schémy, prejavujúcu sa aj na fasáde. Vďaka tomu je dispozícia flexibilná, umožňujúca funkčné zmeny v budúcnosti. Hlavným stavebným materiálom je betón (štokovaný a odlievaný betónový obklad) ktorý stavbe ponúka nadčasovú eleganciu, ale aj trvácnosť a odolnosť. Okenné výplne sú realizované v eloxovanom hliníku v odtieni „champagne“, fasáda je doplnená o exteriérové tieniace rolety v béžovej farbe. Bočné strany objektu majú loggie, umožňujúce kontakt zamestnancov s exteriérom na každom podlaží.

 Objekt sa snaží minimalizovať svoju energetickú náročnosť, či už pasívnymi princípmi v podobe sendvičového zatepleného plášťa, kvalitných okien a tienenia v podobe vykonzolovaných dosiek a exteriérových roliet. Alebo aktívnymi princípmi v podobe vykurovania pomocou tepelných čerpadiel systému voda – voda, rekuperácie vzduchu, či fotovoltických panelov v úrovni strešnej roviny. Objekt má zelenú strechu ktorá pomáha regulovať prehrievanie strešnej roviny ako aj spomaľuje zachytávanie a dovod zrážkových vôd. Uvažujeme so zásobníkom týchto vôd a jej opätovným využitím buď vo forme závlahy alebo jej technickým využitím v budove. Sadové úpravy okolia objektu vychádzajú z druhovej skladby okolitého parku, doplnené záhonovou výsadbou vyžadujúcou minimálnu starostlivosť a závlahu.

 

 

The new administrative building in the premises of the Office of the Government is situated in the northwest corner of Lippayovská garden, relatively close to the historical building of the Summer Archbishop's Palace. We propose a simple, rational mass that optimally uses the spatial conditions of the plot. The axis and symmetry of the building is based on the principles of palace architecture, but it does not try to compete with the building of the Summer Palace, on the contrary, it tries to appear humble. The form does not attract attention, the emphasis is placed on the architecture, especially in the details. It looks serious and at the same time representative, several layers take place on the facade in the form of double columns with beveled edges, cantilevered boards around the perimeter and shading blinds, the character also extends to the main entrance, which is appropriately elevated and undercut by a cantilevered plinth. The entrance is accessible via 3 steps and 2 side ramps, the entrance is covered with a cantilevered board woven into the supporting columns of the facade.

 

The building is located along the intra-campus traffic road, with a connection from Čajkovského Street. The entrance to the garages is located as close as possible to the entrance to the complex, so that the service road in front of the building is as least burdened as possible. The ramp is placed in the building so that it does not create a communication barrier at the ground floor level. The rear - eastern side of the building is intended for supply and technical facilities of the building.

 

The layout is rationally divided both horizontally and vertically. It is divided into functional operating units that separate office spaces from semi-private spaces such as the dining room or foyer. A representative spiral staircase winds through the center of the layout, connecting all above-ground floors. Light also reaches the interior of the floor plan through skylights and galleries. Skylights also help natural air circulation in the summer months. The building has a simple modular structure based on the supporting scheme, which is also reflected on the facade. This makes the layout flexible, allowing for functional changes in the future. The main building material is concrete (stucco and cast concrete cladding), which offers the building timeless elegance, but also durability and resistance. The window inlays are made of anodized aluminum in a "champagne" shade, the facade is completed with exterior shading blinds in beige color. The sides of the building have a loggia, allowing employees to contact the exterior on each floor.

 

The building tries to minimize its energy demand, either by passive principles in the form of a sandwich insulated shell, high-quality windows and shading in the form of cantilevered boards and exterior blinds. Or active principles in the form of heating using heat pumps of the water-water system, air recovery, or photovoltaic panels at the level of the roof plane. The building has a green roof, which helps to regulate the overheating of the roof plane as well as slows down the capture and supply of rainwater. We are considering a reservoir of this water and its reuse either in the form of irrigation or its technical use in the building. Garden arrangements around the building are based on the species composition of the surrounding park, supplemented by flowerbed planting requiring minimal care and irrigation.

230530_Eyerim_podorys (INSAID awards)
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2498
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2512
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2397
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2463
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2459
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2419
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2399
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2508
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2442
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2413
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2503
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2453
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2417
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2406
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2423
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2469
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2456
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2408
05
01
04
02
KOLAZ
AXO

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda
Location: Bratislava
Year: 2023
Area: xx m2
Status: built   
                                                
Credits: Matej Hakár 
Type: public interior, retail

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda
Location: Bratislava
Year: 2023
Area: xx m2
Status: built
Credits: Matej Hakár
Type: public interior, retail

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia