Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2020 — 2023

Location:
Bratislava

Area:
100 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Pool Apartment

V súčasnej dobe veľkého dopytu a malej ponuke s nehnuteľnosťami, ľudia hľadajú v centre Bratislavy alternatívne formy bývania. Zadanie pre tento projekt vzniklo z potreby využiť na bývanie nepoužívanú bazénovú halu v rodinnom dome, a vytvoriť tak ďalšiu bytovú jednotku, ktorá vie fungovať samostatne v rámci domu, napriek tomu zostáva prepojená aj s pôvodným bytom na podlaží. Vzniká tak viacgeneračné bývanie mladého páru s rodičmi, s dostatkom súkromia avšak výhodou vzájomnej blízkosti.
 
Priestor mal problematickú orientáciu a nedostatočné presvetlenie, ktoré sme čiastočne vyriešili výrezom nových okenných konštrukcií, tak aby poskytli dostatok svetla a zároveň prepojenie so záhradou. Priestor sme predelili nábytkovou jaseňovou stenou ktorá oddelila spálne so schodiskom a vytvorila tak rozmerovo racionálnu nočnú zónu. Spálne sú orientované na východ, tak aby mali dostatok ranného slnka. Zámerne sme ponechali maximum miesta hlavnému obytnému priestoru. Vkladaním jednotlivých nábytkových prvkov vytvárame prirodzene oddelené zóny vstupu, jedálne, kuchyne či obývacej izby. Tá je zámerne zapustená pod úroveň okolitého priestoru, vďaka tomu získava intimitu a inú perspektívu výšky, poukazuje však aj na pôvodné využitie priestoru. Celková materialita je striedma, jediným farebným akcentom je modrý prievlak so stĺpom, ktorý poukazuje na centrálny nosný element priestoru. Nerezový obklad kúpeľne a toalety vytvára svetelné reflexie a čiastočne tak kompenzuje nedostatok prirodzeného svetla v hĺbke dispozície. Oblúkovým závesom je možné priestor na večer privrieť a vytvoriť tak inú priestorovú konfiguráciu a zároveň dostatočnú intimitu voči okolitému prostrediu.The current times are defined by high demand and low supply on the real estate market. Therefore, people seek alternative ways of living in the city centre of Bratislava. The assignment for this project arose from the need to use the unused pool hall in a family house for living, and thus create another housing unit that can function independently within the house, yet remains connected to the original apartment on the floor. This creates multi-generational living for a young couple with their parents, with enough privacy but the advantage of being close to each other.
 
The space had a problematic orientation and insufficient lighting, which we partially solved by cutting out new windows, so that they provide enough light and at the same time a connection with the garden. We partitioned the space with a furniture wall made out of ash veneer, that separated the bedrooms with the staircase and thus created a dimensionally rational night zone. The bedrooms are oriented to the east, so that they get enough morning sun. We deliberately left maximum space for the main living area. By inserting individual furniture elements, we create naturally separated zones of the entrance, dining room, kitchen or living room. It is deliberately embedded below the level of the surrounding space, thanks to which it acquires intimacy and a different perspective of height, but also points to the original use of the space. The overall materiality is moderate, the only color accent is a blue beam with a column that points to the central supporting element of the space. The stainless steel cladding of the bathroom and toilet creates light reflections and partially compensates the lack of natural light in the depth of the layout. With an arched curtain, it is possible to close the space for the evening and thus create a different spatial configuration and, at the same time, sufficient intimacy with the surrounding environment.

 

 

1
2
3
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3196
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3144
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3172
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3243
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3133&_M2A3135
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3211
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3272
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3277
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3235
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3221
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3157
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3150
grau-architects_matej-hakar©2023_M2A3261
I2
I1
I3

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo