Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Jana Filípková,
Simona Fischerová, Tibor Baláž

Years:
2023

Location:
Česká Lípa

Area:
400 m²

Status:
study

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Library Česká Lípa

Pri návrhu koncepcii riešenia dostavby a adaptácii budov na potreby knižnice vychádzame z historického kontextu zastavaného mestského bloku, teda z pôvodnej stopy kompaktnej zástavby. Vkladáme však doň novú formu, pozdĺž vytvárame arkádu a rozširujeme tak profil chodníka. Vytvárame tak koncept domu v dome ktorý vytvára dve scény.
Prvá vychádza z historického kontextu, druhá podlieha funkčnosti a pragmatickosti novej budovy knižnice. Za historickou parafrázou fasády sa skrýva triezvy súčasný dom ktorý reaguje na svoj obsah súčasnej knižnice.
Vytvárame kompozíciu otvorov, reliéfu, bosáže na povrchu a transparentnej fasády v druhom pláne. Vzniká koláž na báze materiálu, histórie, súčasnosti a hĺbke priestoru. Medzi týmito vrstvami nám vzniká medzi-priestor, mestská arkáda ako vstupný exteriér knižnice. Vzniká mizanscéna medzi vrstvami minulosti a súčasnosti a nekončiacemu dialógu medzi nimi. Je pre nás podstatné interpretovať kontext či už historický, súčasný a budúci vo vrstvách ktoré sú pre historickú architektúru podľa nás práve tie hodnotné.
 
Reagujeme na morfologické danosti ulíc a nad knižnicou uvažujeme ako o rauplane, ktorý nám prirodzene delí priestor podľa obsahu a funkcie, no zároveň medzi jeho časťami stále zachováva kontakt. Do ulíc a námestia dom uzatvárame druhou vrstvou fasády a vytvárame tak priestorový filter. Do vzniknutého vnútorného dvora ho naopak otvárame aby čo najviac komunikoval s priestorom námestia. Dostavbou nárožia vytvárame kompaktný uzavretý mestský blok, avšak vďaka viacerým perforáciám prepájame ulice či námestie s vnútroblokom knižnice. Zámerom je vytvoriť živé námestie vnútorného dvora ktoré je prístupné širokej verejnosti.
 
Pri existujúcich historických objektoch pracujeme rovnako s historickými nánosmi a vrstvami. Snažili sme sa ich dešifrovať a dostať objekty do súdobej estetiky na základe ich minulosti. Zároveň jasne interpretujeme nové vrstvy. Vnímame to jeden z dôležitých princípov nášho prístupu pridania do historického súboru súčasnú vrstvu.

 

Main concept was the extension solution and adapting the buildings to the needs of the library, we start from the historical context of the built-up city block, i.e. from the original footprint of the compact building. However, we are putting a new form into it, creating an arcade along it and thus expanding the profile of the sidewalk. We thus create the concept of a house within a house that creates two scenes. The first is based on the historical context, the second is subject to the functionality and pragmatism of the new library building. Behind the historical paraphrase of the facade hides a sober contemporary house that responds to its contents as a contemporary library.
We create a composition of openings, relief, bossing on the surface and a transparent facade in the second plan. A collage is created based on material, history, the present and the depth of space. Between these layers, we have an in-between space, an urban arcade as the entrance exterior of the library. A mise-en-scene is created between the layers of the past and the present and the never-ending dialogue between them. It is important for us to interpret the context, be it historical, current or future, in the layers that, in our opinion, are the most valuable for historical architecture.

We react to the morphological conditions of the streets and think of the library as a rauplane, which naturally divides the space for us according to content and function, but at the same time still maintains contact between its parts. We close the house to the streets and the square with a second layer of facade and thus create a spatial filter. On the contrary, we open it to the created inner courtyard so that it communicates with the space of the square as much as possible. By completing the corner, we create a compact closed city block, but thanks to several perforations, we connect the streets or the square with the inner block of the library. The intention is to create a lively inner courtyard square that is accessible to the general public.

In the case of existing historical objects, we also work with historical deposits and layers. We tried to decipher them and bring the objects into contemporary aesthetics based on their past. At the same time, we clearly interpret the new layers. We see this as one of the important principles of our approach of adding a contemporary layer to the historical layer.

 

 

schemky koncept1
sit
pod 1
pod 2
pod 3
exter_3
exter_2
schemky pod
exter_4
exter_5
poh zap
poh vych
poh sev

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo