KÚPELE GROSSLING

Kúpele Grossling pochádzajúce z roku 1895 sú integrálnou súčasťou historického centra Bratislavy. Postupne boli aditívnym spôsobom prestavované a dopĺňané až do súčasnej podoby, čo prinieslo širšiu ponuku služieb, avšak aj neprehľadnosť súčasnej dispozície. Hlavným zámerom obnovy je prinavrátenie niekdajšieho šarmu a špecifického charakteru kúpeľov, ako aj jednoznačnosť prevádzkových vzťahov.

Grossling city baths, originating from the year 1895, are an integral part of Bratislava's historical centre. Their final state is a result of gradual addition of new parts, which has enriched the building with new functions but has also diminished the clarity of its spatial configuration. The project's main intention was to restore the original charm and specific character of the baths and refine their internal circulation.

Koncept

Základným mottom pre nás je ponorenie sa. Spomalenie z bežného tempa a ruchu ulice a zážitok z kontemplatívneho priestoru kúpeľov. Nevytvárame moderné wellness centrum, práve naopak, snažíme sa o spomalenie, vytvorenie rutiny a kúpeľných rituálov. Len tak môžeme nechať svoje myšlienky plynúť a naplno si oddýchnuť. Rovnako vytvárame miesto stretnutí, rozhovorov či spoločného mlčania pri hlbokej očiste tela aj mysle. Celkový charakter kúpeľov Grossling z exteriéru zachovávame v pôvodnej podobe a hmote, dopĺňame ho len o nevyhnutné prvky – schodisko, rampu či exteriérové spevnené plochy. V interiéri ponechávame maximum hodnotných pôvodných elementov, dopĺňame ich však súčasnými konštrukciami v autentickej materialite, tak aby boli jasne čitateľné. Vkladaním jednotlivých sekvencií za seba vytvárame dokonalú mizanscénu. Priehľady majú jasnú osovosť a vytvárajú tak pocitovo harmonické prostredie. Pri vytváraní nových vnútorných fasád nadväzujeme na historické arkády, dopovedáme ich však súčasným tvaroslovím a materialitou. Objekt je funkčne rozdelený na kúpeľnú zónu – bazénovú časť, saunový svet, masáže a tradičné vaňové kúpele, na knižničnú časť prepojenú s bistrom a kaviarňou, a ďalšie funkčné celky – kancelárie, umelecké rezidencie a nájomné bývanie.

We have decided that submersion would be the key word in our design concept. The main goal was to create a space that enhances contemplation and where people could slow down from the rush of the outside world. We are not creating a modern wellness centre, quite the opposite. We are trying to support the idea of slowing down, restoring the routine of traditional bath rituals. We believe that only the process of calming down can help our thoughts to flow and so we can fully relax. We are creating a place for meetings, conversations, and collective silence, which purifies the body and mind. We preserve the overall character of the Grossling baths’ exterior in its original form and mass, only adding the necessary elements - a staircase, a ramp, or paved surfaces. We keep the maximum of the valuable existing elements in the interior. Nevertheless, we complement them with contemporary constructions in an authentic materiality to be clearly distinct from the original structure. By inserting sequences of elements, we create a perfect mise-en-scène. These enfilades are axially symmetrical and thus create a harmonious and soothing environment. New interior facades follow the historical arcades but are supplemented by contemporary morphology and materiality. The building is functionally divided into a bath area - pool area, sauna world, massages, traditional baths, a library area connected to a refreshments area and cafe, and other functional units - offices, art residences, and rental housing.

15 copy
4 copy
7 copy

Prevádzka

Asi najzásadnejším problémom riešenia je situovanie hlavného vstupu. Aj keď historicky bol vstup do kúpeľnej časti situovaný na nároží, nepokladáme toto za vhodnú polohu. Umiestňujeme ho do objektu bývalej kotolne, kde dostane adekvátnejší priestor. V priehľade nechávame vyniknúť pôvodný komín – technickú pamiatku z roku 1914.V predpriestore vstupu vzniká poloverejné námestie, ktoré vytvára potrebný zhromaždovací priestor. Je možné ho použiť aj na menšie verejné podujatia, nakoľko je hlukovo odfiltrované od rušnej komunikácie. Vďaka situovaniu hlavného vstupu do tejto polohy oživujeme kolonádu na náprotivnej strane, ktorá so svojimi obchodnými prevádzkami môže slúžiť ako rozšírenie predpolia. Kúpeľnú ulicu navrhujeme ako pešiu zónu s regulovaným prejazdom, povrchovo ju zjednocujeme a rozširujeme tak pocitový priestor námestia, ktoré prepojí hlavné vstupy knižnice a kúpeľov. Objekt kotolne ponechávame v plnom objeme. Slúži ako vstupný predpriestor, s odkazom na históriu kúpeľov. Pôvodné kotle sú v súčasnosti v dezolátnom stave, pri rekonštrukcii bude nevyhnutné ich plášť rozobrať a opätovne vystavať. V priestore ponechávame oba kotle, avšak prvý kotol presúvame do pôvodnej polohy tretieho kotla. Získavame tak predpolie recepcie, ktorá je prístupná cez vyrovnávacie schodisko, resp. bezbariérovú plošinu. Priestor recepcie je veľkorysý, presvetlený cez matné sklá smerom k bazénom, zachovávajúce dostatočnú intimitu. Z recepcie sa dostávame do šatní a rodinných kabín, situovaných na prízemí objektu smerom do Kúpeľnej ulice. Cez hygienický uzol prechádzame do bazénovej časti. Otvárame uzavreté oblúky, vytvárame tak optické aj funkčné prepojenia. Odstraňujeme väčšinu sekundárnych zásahov, aby vynikol pôvodný charakter kúpeľov. Východný dvor prepájame s bazénovou halou, vzniká tu oddychová zóna so saunou umiestnená v zeleni vnútrobloku. Do susedného traktu vedľa trojice interiérových bazénov vkladáme na pôvodné miesto parnú saunu s prechodnými sprchami. Následne sa dostávame k znovu obnovenému ženskému bazénu, tento krát slúžiacemu všetkým návštevníkom. V nadväznosti naň otvárame časť stropnej konštrukcie a umiestňujeme sem dva exteriérové oddychové bazény. Bazény vzájomne prepájame širokou okružnou chodbou – korzom, ktoré spája jednotlivé funkčné zóny, oddychovú časť, či prepojenie na saunový svet. Bazénová časť pokračuje na poschodí kde je situované malé bistro. Je z neho prístupná strešná krajina svetlíkov, ktorá slúži ako oddychová letná terasa. 


Probably the most fundamental problem was the location of the main entrance. The bath's entrance was previously situated on the corner. However, we did not consider this to be the appropriate location. The new entrance is placed in an adequate position - the old boiler building. The entrance space is accentuated by the original chimney (a technical monument from 1914), which can be seen from the entrance square. The semi-public square becomes the forecourt of the entrance and provides the necessary meeting space. It can also be used for smaller public events since its position prevents noise from the busy road to invade the space. The main entrance position allowed us to revive the colonnade in the opposite building, which can provide an extension of the spa's forecourt due to its commercial services. Kupelna street is designed as a pedestrian zone with a regulated car movement. The unified surface of the road expands the square's space and connects the main entrances of the library to the baths. We kept the original volume of the boiler room. It serves as a foyer, reflecting the history of the spa. The original boilers are currently in a desolate state. During the reconstruction, it would be necessary to dismantle and rebuild their casing. We kept both boilers; however, we moved the first boiler to the third boiler's original position. By moving the boilers, the main entrance hall with reception acquired adequate foyer. The reception is accessible via a staircase and a barrier-free platform. The reception area is generous, illuminated through frosted glass, maintaining sufficient intimacy for the adjacent pools. From the reception, we move to the locker rooms and family cabins, situated on the building's ground floor towards Kúpeľná Street. Then we pass through the sanitary facilities and showers to arrive at the pool zone. We open the closed arches to create optical connections and improve internal circulation. We remove most of the secondary interventions to highlight the original character of the spa. The eastern green courtyard, connected to the pool hall, is dedicated to a relaxation zone and sauna. Adjacent to the three indoor pools, sauna and showers were restored in its original place. As the visitors move on from the showers, they arrive in the place where the renewed women's pool is located, now serving all visitors. Next to the pool, a part of the ceiling structure is opened, and two outdoor relaxation pools are placed below. The pools are connected to a wide circular corridor - a promenade, which connects the individual functional zones, the relaxation area, or the connection to the sauna world. The pool area extends to the next floor, where a small refreshments area can be found. The roof landscape of skylights, which serves as a relaxing summer terrace, is accessible from the refreshments area. 

schem0
schem2
schema3
schema4

Exteriérovým schodiskom sa dostávame na najvyššiu prístupnú strešnú terasu s lehátkami a exteriérovou vírivou vaňou. Na toto podlažie umiestňujeme tiež kancelárske priestory kúpeľov, prístupné samostatným schodiskom z Kúpeľnej ulice. Saunový svet je situovaný do prístavby od F. Weinwurma. Prístupný je buď priamo z bazénovej časti od plaveckého bazéna, alebo samostatným vstupom so šatňami z Vajanského nábrežia. Vďaka tomu je možné v prípade potreby oddeliť prevádzku bazénovej časti od wellness zóny, respektíve je možné zabezpečiť samostatné fungovanie plaveckého bazéna v ranných hodinách. Wellness zóna je situovaná aj na poschodí, je odtiaľ prístupná aj exteriérová terasa, ktorá vznikla odstránením časti konštrukcie. Vďaka tomu dostávame do interiéru denné svetlo. Na ďalšie podlažie umiestňujeme masáže a vaňové kúpele. Ostatné podlažia prístavby sú ponechané ako rezidenčné, s dvoma bytmi na podlaží. Celkovo sa v objekte nachádzajú tri trojizbové, dva dvojizbové a tri jednoizbové byty. Hlavný vstup do knižnice a kaviarne je situovaný do novo navrhovaného námestia na Medenej ulici. Súčasný park kultivujeme, prevzdušňujeme, redukciou statickej dopravy zväčšujeme jeho pobytovú plochu. Vytvárame tak kultivovaný verejný priestor, ktorý slúži ako predpolie knižnice. Námestie je v letných mesiacoch obslúžené z kaviarne. Spevnená plocha je čiastočne fragmentovaná zelenými zónami, je však dostatočne veľká na komorné podujatia knižnice. Na vstupnom podlaží je situovaná rušná zóna knižnice, slúžiaca aj na verejné podujatia či workshopy, v priamej nadväznosti na kaviareň s malou prednáškovou sálou. Na druhé nadzemné podlažie navrhujeme zónu workshopov ktorej súčasťou je aj časť prístupná 24 hodín. Ostatná časť podlažia patrí voľnému výberu – československej beletrii. Tretie nadzemné podlažie je rozdelené na cudzojazyčnú a náučnú literatúru v pomere 1 : 1. Súčasťou podlažia sú aj kancelárske priestory knižnice a vo východnej polohe sú situované dve umelecké rezidencie. Strecha je perforovaná terasou, ktorá je prístupná priamo z voľného výberu knižnice a v letných mesiacoch tak slúži ako exteriérová čitáreň. V suterénnych priestoroch pod knižnicou je umiestnený archív a zázemie kaviarne.


 An external staircase leads to the highest roof terrace with sun loungers and an outdoor whirlpool. On this floor, we also placed the bath's office space, accessible by a separate staircase from Kúpeľná Street. The sauna world is situated in the extension by F. Weinwurm. It is accessible either directly from the main swimming pool or from a separate entrance with changing rooms from Vajanské nábrežie. Thus, if necessary, it is possible to separate the circulation of the pool area from the wellness zone or to ensure the operational separation of the swimming pool in the morning. The wellness zone is also situated on the first floor. The outdoor terrace on the first floor, created by removing part of the structure, is also accessible from the wellness zone. Thanks to that, we get ample daylight into the interior. Massage world and baths are placed on the next floor. The other floors of the extension were left as residential, with two flats per floor. In total, there are 3 three-bedroom, 2 two-bedroom and 3 one-bedroom flats in the building. The main entrance to the library and cafe is located in the newly designed square on Medena Street. We refined and aerated the current park, and increased its living space by the reduction of parking. We created a cultivated public space that serves as the forecourt of the library. In summer months, the cafe extends to the square. The paved area is partially fragmented by greenery but is large enough for the library's smaller events. The library's interactive zone, located on the ground floor, is also used for public events or workshops and is directly connected to the cafe with a small lecture hall. A workshop zone, located on the first floor, includes a part that is accessible 24 hours a day. The rest of the floor belongs to the open-access shelves - Slovak and Czech fiction. The second floor is divided into fiction in a foreign language and non-fiction literature zone in a ratio of 1:1. The floor also encompasses the office space of the library and two artists’ residences on the eastern side. The roof was perforated to create a terrace space accessible directly from the library's open access shelves and in the summer months, it could serve as an outdoor reading room. Library’s archive and cafe’s kitchen are located in the basement.

9 copy
11 copy
10 copy
3 copy
12 copy
5 copy

Technologická prevádzka

Keďže sú kúpele ako prevádzka energeticky vysoko náročné, navrhujeme minimalizovať tepelné straty a maximalizovať efektívnosť prevádzky. Celé technologické vybavenie objektu situujeme do suterénnych priestorov. Uvažujeme s využitím tepelného čerpadla voda/voda. Zdrojom vody bude pôvodná studňa v predpolí hlavného vstupu, vsakovacia studňa bude situovaná pod námestím na Medenej ulici. Ostatnú potrebu tepla bude zabezpečovať plynová kotolňa s kondenzačnými kotlami s napojením odvodu spalín do pôvodného komína s novou vložkou. Kotolňa je umiestnená v tesnej blízkosti napojenia komína, v susednej miestnosti je situovaná interiérová jednotka tepelného čerpadla. Chladenie objektu bude zabezpečené pomocou chladených stropov a čiastočnou úpravou vzduchu v rekuperačných VZT jednotkách. Odpadové teplo bude využívané na ohrev bazénovej vody pomocou doskového výmenníka. Vetranie objektu a úprava vzdušnej vlhkosti bude riešené pomocou samostatných rekuperačných VZT jednotiek podľa jednotlivých prevádzkových zón. Uvažujeme s troma strojovňami vzduchotechniky, situovanými pri obvodových stenách suterénu. Trasovanie prívodných a odvodných potrubí je navrhované pod stropom suterénu, následne vertikálnymi jadrami na jednotlivé podlažia. Technologické vybavenie bazénov je samostatné pre každý bazén, umiestnené je vždy v tesnej blízkosti, resp. priamo pod bazénom. Jednou z významných položiek energetickej náročnosti je aj samotná spotreba a úprava bazénovej vody. Miesto štandardnej filtrácie a chlórovania navrhujeme použiť neinvazívnu mikrónovú filtráciu s ozónom a uhlíkovými filtrami, bez použitia chlóru. Zásadným prvkom je však použitie machovej filtrácie /sphagnum moss/, ktorá významne redukuje organickú kontamináciu vody a zároveň prirodzene stabilizuje pH a zásaditosť. Zároveň viaže ióny magnézia, kalcia a železa vďaka čomu je významne redukovaná korózia, tvorba vodného kameňa a zafarbenie.

Since the bath is highly energy-intensive regarding its functioning and operation, we propose to minimize heat loss and maximize operational efficiency. Therefore, we place the entire technological equipment of the building in the basement. We are considering using a water/water heat pump. The original well in front of the main entrance would function as the source of water. The infiltration well would be situated below the square on Medena Street. Condensing boilers in a gas boiler room would produce the rest of the heat. The boilers would be connected to the original chimney. Thus, the boiler room is located close to the chimney connection. There is an internal heat pump unit situated in the adjoining room. Cooling of the building would be ensured utilizing cooling ceilings and partial air conditioning in recuperative air handling units. Waste heat would be used to heat the pool water by using a plate heat exchanger. Ventilation of the building and air humidity treatment would be solved using separate recuperation air handling units based on demands of individual operational zones. We are considering three air conditioning engine rooms, situated at the perimeter walls of the basement. Inlet and outlet pipes are designed under the basement ceiling, followed by vertical cores on individual floors. Each pool has its separate technological equipment, which is always located in close proximity, respectively, directly below the pool. The consumption and treatment of pool water are crucial factors that influence energy demand. Instead of standard filtration and chlorination, we proposed to use non-invasive micron filtration with ozone and carbon filters. The essential element of this filtration is the sphagnum moss, which significantly reduces organic water contamination and, at the same time, naturally stabilizes pH and alkalinity. Simultaneously, the moss binds magnesium, calcium, and iron ions, thanks to which corrosion, limescale formation, and discoloration are significantly reduced.  

acoskagrossling

Samozrejmosťou je prekrývanie vodných hladín bazénov mimo prevádzky kúpeľov.Svetlíky navrhujeme nahradiť za novodobé, v pôvodnej profilácii a členení. Do spodnej hrany svetlíkov v rovine stropu vkladáme tepelnoizolačné trojsklo s možnosťou automatického otvárania. Samotné svetlíky majú rovnako možnosť automatického otvárania a fungujú v letnom a zimnom prevádzkovom režime. V letnom sú čiastočne pootvorené, tak aby bola zabezpečená prirodzená cirkulácia vzduchu, naopak v zimnom sú uzatvorené a pomáhajú tak vytvárať akumulačný priestor ktorý zamedzuje pocitu padania studeného vzduchu. Centrálny svetlík nad plaveckým bazénom prinavraciame do pôvodnej podoby v súčasnom technologickom vyhotovení s možnosťou automatického otvárania v letných mesiacoch. Celý objekt ráta so zadržiavaním dažďovej vody v nádržiach v suterénnych priestoroch a jej opätovné využitie na splachovanie toaliet či závlahu zelene na námestí. V časti plochých striech vytvárame extenzívne zelené strechy, ktoré pomáhajú zadržiavať vodu v prostredí zároveň tak znižujú prehrievanie konštrukcií. V neposlednom rade vytvárajú estetický prvok pri pohľade na strešnú krajinu z okolitých terás.

The pool water surfaces would be covered when not in use. We propose to replace the original skylights with new ones that would imitate the original sections and division. We insert insulating triple glazing with the possibility of automatic opening into the lower edge of the skylights in the ceiling's plane. The skylights themselves also have the option of automatic opening and would operate in summer as well as winter. In the summer, they would be partially ajar to ensure natural air circulation, while in the winter, they would be closed to help create an accumulation space that prevents the feeling of cold air falling. We restore the central skylight above the main swimming pool to its original form. We updated the skylight, responding to the current technology with the possibility of automatic opening in the summer months. Rainwater stored in the basement tanks would be used in the whole building for flushing toilets or irrigating greenery on the square. The flat roofs are transformed into extensive green roofs, which help to retain water in the environment and, at the same time, reduce the overheating of the building. Last but not least, the green roofs act as an aesthetic element.

 

2npg
1npg
3npg
rezy2
rezy1

Etapizácia výstavby

Celkovú rekonštrukciu je možné čiastočne etapizovať, nakoľko sú však stavby vzájomne stavebne ale aj prevádzkovo previazané, je otázne či je takýto postup efektívny.V prvej fáze však navrhujeme zrealizovať námestie pred knižnicou formou quick wins. To znamená odstrániť statickú dopravu, plochu výškovo zjednotiť a osadiť pop up kaviareň -kiosk. V takomto režime vie námestie fungovať počas vybavovania povolení až do momentu začiatku výstavby, kedy bude plocha potrebná kvôli prístupu k objektu.

The overall reconstruction could be partially phased. However, it is questionable whether such a procedure is effective since the buildings are structurally and operationally interconnected. Despite this complication, we propose building the temporary library square based on the quick wins in the first phase. In this phase, it would be necessary to remove the parking, unify, and level the surface and add a pop-up café-kiosk. In such a scenario, the square could be used until the start of construction, when it would become an access point to the building construction site.

 

8 copy
6 copy
1 copy
13 copy
14 copy

Autori: Ing. arch. Andrej Olah, Ing. arch. Filip Marčák, Ing. arch. Matej Kurajda,
Ing. arch. Jana Filípková, Simona Fischerová, Karolína Krajčíková
Lokalita: Bratislava
Rok: 2020
Rozloha: xx m2
Status: súťaž
Typ: verejný interiér, kúpele, rekonštrukcia

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia