Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022

Location:
Stupava

Area:
135 m²

Status:
architectural study

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

House Sv

Rodinný dom je situovaný na nárožnom pozemku v susedstve so stupavským lesoparkom. Jeho situovanie v hornom rohu vytvára prirodzený filter od susedov a využíva tým celou svojou dĺžkou južné slnko. Toto strategické umiestnenie umožňuje klientom mať dohľad nad celou záhradou.  Svojím základným konceptom dom napĺňa požadované funkčné a priestorové nároky klienta, no svojou formou narúša stigmu proto-objemu. Dom sa prelína do záhrady svojimi obvodovými stenami a interiér je oddelený oknom.
 
Racionálna kompozícia pôdorysu využíva južnú orientáciu. Všetky obslužné a technické súčasti domu sú orientované na sever. Denná zóna je predĺžená smerom do záhrady o terasu ktorá nápadne dopĺňa objemovú formu domu a vytvára  princípy až antického rádu fasád a okien. Osová súmernosť okenných otvorov je narušená veľkým presklením dennej zóny do záhrady. Táto figúra vytvára dialóg medzi striktnou súmernou formou hmoty a jej voľným dopovedaním.
 

 

 

The family house is situated on a corner plot in the neighborhood of the Stupava forest park. Its location in the upper corner creates a natural filter from the neighbors and thus uses the southern sun along its entire length. This strategic location allows clients to have an overview of the entire garden. The basic concept of the house fulfills the required functional and spatial requirements of the client, but the form breaks the stigma of the proto-volume. The house merges into the garden with perimeter walls and the interior is separated by a window.

The rational composition of the floor plan uses the southern orientation. All service and technical parts of the house are oriented to the north. The day zone is extended towards the garden by a terrace that noticeably complements the volumetric form of the house and creates the principles of the ancient order of facades and windows. The axial symmetry of the window openings is disturbed by the large glazing of the day zone to the garden. This figure creates a dialogue between the strict symmetrical form of matter and its free expression.

 

 

 

7
1
2
11
10
6
5
8

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo