3

HOUSE SV

Rodinný dom je situovaný na nárožnom pozemku v susedstve so stupavským lesoparkom. Jeho situovanie v hornom rohu vytvára prirodzený filter od susedov a využíva tým celou svojou dĺžkou južné slnko. Toto strategické umiestnenie umožňuje klientom mať dohľad nad celou záhradou.  Svojím základným konceptom dom napĺňa požadované funkčné a priestorové nároky klienta, no svojou formou narúša stigmu proto-objemu. Dom sa prelína do záhrady svojimi obvodovými stenami a interiér je oddelený oknom.
 
Racionálna kompozícia pôdorysu využíva južnú orientáciu. Všetky obslužné a technické súčasti domu sú orientované na sever. Denná zóna je predĺžená smerom do záhrady o terasu ktorá nápadne dopĺňa objemovú formu domu a vytvára  princípy až antického rádu fasád a okien. Osová súmernosť okenných otvorov je narušená veľkým presklením dennej zóny do záhrady. Táto figúra vytvára dialóg medzi striktnou súmernou formou hmoty a jej voľným dopovedaním.
 The family house is situated on a corner plot in the neighborhood of the Stupava forest park. Its location in the upper corner creates a natural filter from the neighbors and thus uses the southern sun along its entire length. This strategic location allows clients to have an overview of the entire garden. The basic concept of the house fulfills the required functional and spatial requirements of the client, but the form breaks the stigma of the proto-volume. The house merges into the garden with perimeter walls and the interior is separated by a window.

The rational composition of the floor plan uses the southern orientation. All service and technical parts of the house are oriented to the north. The day zone is extended towards the garden by a terrace that noticeably complements the volumetric form of the house and creates the principles of the ancient order of facades and windows. The axial symmetry of the window openings is disturbed by the large glazing of the day zone to the garden. This figure creates a dialogue between the strict symmetrical form of matter and its free expression.

 


Pozemok určený pre výstavbu je situovaný v novovznikajúcej urbánnej štruktúre individuálnych rodinných domov v obci Láb. Aj napriek svojej okrajovej polohe v plánovanej výstavbe bude obkolesený novostavbami rodinných domov.   Stavbu preto situujeme uprostred pozemku a tým vytvárame dostatočný odstup od okolitej zástavby.

 

The lot allocated for construction is situated in a newly emerging urban structure of individual family houses in the village of Láb. Despite its location at the border of the area, it will be surrounded by new family houses. Therefore, we locate the building in the middle of the plot and thus create a sufficient distance from the surrounding buildings.


7
1
4
11
10
6
5
8

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda
Location: Stupava 
Year: 2022 
Area: 135 m2
Status: architectural study
Type: family house

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda
Location: Láb 
Year: 2021 - 
Area: 135 m2
Status: concept
Type: family house

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia