Authors:
Andrej Olah, Jana Filípková,
Alexandra Májska

Years:
2022 

Location:
Tešín / Cieszyn (CZ / PL)

Area:
9 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Tea House

Čajový pavilón nachádzajúci sa na brehu priehrady v Českom Tešíne vznikol ako intervencia vo verejnom priestore v rámci medzinárodného workshopu Mood for Wood. Pri rozmýšľaní nad koncepciou vychádzame z tradičnej japonskej architektúry čajových domov stvárnenej súčasným výrazovými prostriedkami. Pracujeme s jednoduchým konštrukčným princípom spájania drevených prvkov, ktoré vytvárajú komplexnú statickú štruktúru.

Pavilón pozýva ľudí k blízkemu zážitku s prírodou, zameraním pozornosti návštevníkov na vodnú nádrž - výhľadmi, zvukmi, pohybmi. Núti človeka zastaviť sa, spomaliť vďaka nekonečnému výhľadu do korún stromov, vymedzenému pohľadu na neohraničenú pokojnú vodnú hladinu a jemným uzatvorením sa od okolitých ruchov každodenného života. Do interiéru pavilónu sa pohodlne zmestí 6 osôb, sediacich počas čajovej ceremónie okolo stola tvárou v tvár, čo prináša obradu istý dojem intimity. Subtílna/ľahká, otvorená konštrukcia odkazuje na tradičný japonský interiér no vnáša do neho moderné prvky. Harmonicky a s jemnosťou zapadá do okolitého prostredia.

Do výsledného návrhu sa prenieslo niekoľko pravidiel tradičnej čajovej ceremónie. Pri vstupe do interiéru sa každý návštevník musí zohnúť, aby prešiel pod najnižším horizontálnym nosníkom konštrukcie, čo odkazuje na dvierka niriji - guchi, symbol rovnosti všetkých účastníkov ceremónie. Zároveň sa po vstupe otvára výhľad upriamujúci pozornosť na vodnú plochu. Nízky stôl uprostred dispozície vyzýva návštevníkov k sedeniu na kolenách ako je zvykom pre japonskú kultúru. Zavetrenie spodnej časti konštrukcie doskami preglejky poskytuje pocit súkromia a odpútania sa od šumov exteriéru. Otvorený vstupný rám umožňuje priehľad do interiéru a okoloidúci vidia prebiehajúcu čajovú ceremóniu. Výška stola mu dáva univerzálnosť pri využití ako pri čajovej ceremónii, tak mimo nej ako lavica ponúkajúca miesto na sedenie a pokojné rozjímanie, nasleduje tak japonskú ideológiu sústreďujúca sa na jednoduchosť a estetickú sofistikovanosť. Stôl sa stáva jediným ústredným nábytkom pavilónu, jeho hĺbka umožňuje účastníkom ceremónie sedenie v úzkej blízkosti s pocitom vzájomnosti. Pavilón má multifunkčný charakter a okrem čajovej ceremónie vie fungovať aj ako príjemný letný pavilón s upokojúcimi výhľadmi do prírody. Pôdorys štvorcového tvaru odkazuje na jednoduchosť a použitie primárnych prvkov zobrazuje symbol hmoty a človeka.

Konštrukcia pavilónu je na pôdorysnej ploche o rozmeroch 3 x 3 m s výškou 4 m, čo je zároveň konštrukčná výška drevených smrekových hranolov štvorcového prierezu a maximálna povolená výška pavilónu. Surové drevené prvky sú doplnené jemnou látkou, ktorá prináša pocit útulnosti, ale necháva pavilón stále minimalistický, tak aby nerušil od samotnej ceremónie, od dosiahnutia pocitu pokoja a harmónie. Ďalšie použité materiály sú smrekové podlahové laty, brezová preglejka a strešná geotextília. Hmota pavilónu vychádza z tvaru tradičných čajových pavilónov. Diagonálne upevnená textília v dvoch výškových úrovniach spolu s uzatvorením dvoch bočných stien brezovou preglejkou vytvárajú dojem súkromia a ochrany pred poveternostnými vplyvmi, slnkom a dažďom, ktoré poskytuje dom, ale zároveň ostáva rámová konštrukcia dostatočne vzdušná a otvorená umožňujúca prepojenie s exteriérom a vznik netradičných priehľadov. Textília v dvoch úrovniach prináša pavilónu istú hru, ktorá má evokovať tradičnú japonskú architektúru.
 
 


The tea pavilion located on the bank of the dam in Český Tešín was created as an intervention in public space as part of the Mood for Wood international workshop. When thinking about the concept, we start from the traditional Japanese architecture of tea houses rendered with contemporary means of expression. We work with a simple design principle of connecting wooden elements that create a complex static structure.
 
The pavilion invites people to a close experience with nature, focusing visitors' attention on the water reservoir - views, sounds, movements. It forces a person to stop, to slow down thanks to the endless view into the treetops, the defined view of the boundless calm water surface and the gentle closure from the surrounding bustle of everyday life. The interior of the pavilion comfortably accommodates 6 people, sitting face-to-face around the table during the tea ceremony, which gives the ceremony a certain impression of intimacy. The subtle/light, open construction refers to the traditional Japanese interior but brings modern elements into it. It fits harmoniously and delicately into the surrounding environment.
 
Several rules of the traditional tea ceremony were transferred to the final design. When entering the interior, each visitor must bend down to pass under the lowest horizontal beam of the structure, which refers to the niriji-guchi door, a symbol of the equality of all participants in the ceremony. At the same time, upon entering, a rectifying view opens up attention to the water reservoir. A low table in the middle of the layout invites visitors to sit on their knees as is customary in Japanese culture. Stiffening of the lower part of the structure with plywood boards provides a feeling of privacy and detachment from exterior noises. The open entrance frame allows a view into the interior and passers-by can see the tea ceremony in progress. The height of the table gives it versatility when used both during the tea ceremony or as a bench offering a place for sitting and quiet contemplation, thus following the Japanese ideology focused on simplicity and aesthetic sophistication. The table becomes the only central furniture of the pavilion, its depth allows the participants of the ceremony to sit in close proximity with a feeling of mutuality. The pavilion has a multifunctional character and, in addition to the tea ceremony, it can also function as a pleasant summer pavilion with soothing views of nature. The square-shaped floor plan refers to simplicity, and the use of primary elements depicts the symbol of matter and man.
 
The structure of the pavilion is based on a plan area of ​​3 x 3 m with a height of 4 m, which is also the structural height of wooden spruce prisms of square cross-section and the maximum permitted height of the pavilion. The raw wooden elements are complemented by a soft fabric that brings a feeling of coziness, but keeps the pavilion still minimalist, so that it does not distract from the ceremony itself, from achieving a sense of peace and harmony. Other materials used are spruce floor planks, birch plywood and roof geotextile. The mass of the pavilion is based on the shape of traditional tea pavilions. Diagonally fixed fabric together with closing two side walls with birch plywood create an impression of privacy and protection against weather conditions such as sun and rain, which the house provides, but at the same time the frame structure remains airy and open enough to allow a connection with the exterior and the creation of non-traditional views. Textiles in two levels bring a certain play to the pavilion, which is meant to evoke traditional Japanese architecture.

 

 

221114_MOOD FOR WOOD_axo 1
221114_MOOD FOR WOOD_axo 12
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3202
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3363
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3397
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3235
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3319
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3310
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3314
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3322
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3181
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3400
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3295
grau-architects_matej-hakar.com_(photography)_08_2022_M2A3265
221114_MOOD FOR WOOD_detail 12
221114_MOOD FOR WOOD_detail 1

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo