NCD 20

Národná cena za dizajn je prestížne ocenenie organizované každoročne Slovenským centrom dizajnu. V tomto roku sa oceňovali diela v sfére komunikačného dizajnu, spadajúce do kategórií kampaň, knihy a publikácie, animácia a video, digital, identita, obal a objekt, priestor, písmo, plagát a vizuál, nové horizonty a študentský dizajn. Výstavné priestory sa nachádzajú v objekte bývalých Hurbanových kasární, kde Slovenské centrum dizajnu momentálne sídli. Ide však o doteraz nesprístupnené priestory v pôvodnom stave.

 Koncepcia výstavy vznikala spoločne s vizuálnou identitou od grafického štúdia Andrej&Andrej. Pracovala s tématikou bývalých kasární a zámerne preberala princíp vojenského rádu či vyznamenaní.


The National Design Award is a prestigious award organized annually by the Slovak Design Center. This year, works in the field of communication design were awarded, divided into the categories of campaign, books and publications, animation and video, digital, identity, cover and object, space, font, poster and visual, new horizons and student design. The exhibition space is located in the building of the former Hurban military barracks, where the Slovak Design Center is currently located. However, these spaces were inaccessible so far, in their original state.

 The concept of the exhibition was created together with the visual identity from the graphic studio Andrej & Andrej. We have worked with the themes of the former barracks and deliberately took over the principle of military order or decoration.

podorys copy
elements copy

 


Navrhli sme jednoduchý výstavný systém -  objekty, ktoré vychádzali z obsahového formátu jednotlivých kategórií a danej proporcii miestností. Na tento princíp nadväzuje aj koncepcia osvetlenia. Zámerne zvolená vojenská zelená farba vytvára neutrálnu plochu pre vystavované objekty, zároveň vizuálne zjednocuje jednotlivé prvky výstavného systému. 

 Do pôvodných priestorov sme zásadne nezasahovali, výstavu sme vkladali ako novú vrstvu. Tento prístup je tlmočením princípu akým je daný objekt prezentovaný aj v jeho skutočnom prostredí - na ulici, v polici, či v digitálnom priestore, bez toho aby vedome ovplyvňoval a upravoval svoje okolie.


We designed a simple exhibition system - objects that were based on the content of categories and a given proportion of rooms. The concept of lighting is also followed by this principle. The deliberately chosen military green color creates a neutral surface for the exhibited objects, at the same time visually unifying the individual elements of the exhibition system.

 We did not fundamentally interfere with the original state of the spaces, we inserted the exhibition as a new layer. This approach is an interpretation of the principle by which the objects are presented in its real environment - on the street, in the shelf, or in digital space, without consciously influencing and modifying its surroundings.

IMG_8728
IMG_9052
IMG_9044
IMG_8722
IMG_9034
IMG_9029
IMG_9085
janulka
matejko
IMG_9095
IMG_9093
IMG_8752
IMG_9067
IMG_9075
IMG_9069
546616
458161651
22
3

Autori: Andrej Olah, Matej Kurajda
Lokalita: Bratislava 
Rok: 2020
Rozloha: 200 m2
Fotky: Andrej&Andrej
Status: realizácia
Typ: výstava

Autori: GRAU, gutgut
Lokalita: Banská Bystrica 
Rok: 2019 - 2020
Rozloha: 258 m2
Fotky: Matej Hakár
Status: realizácia
Typ: verejný interiér, bistro, rekonštrukcia

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia