exter_1

LIBRARY ČESKÁ LÍPA

 

Pri návrhu koncepcii riešenia dostavby a adaptácii budov na potreby knižnice vychádzame z historického kontextu zastavaného mestského bloku, teda z pôvodnej stopy kompaktnej zástavby. Vkladáme však doň novú formu, pozdĺž vytvárame arkádu a rozširujeme tak profil chodníka. Vytvárame tak koncept domu v dome ktorý vytvára dve scény.
Prvá vychádza z historického kontextu, druhá podlieha funkčnosti a pragmatickosti novej budovy knižnice. Za historickou parafrázou fasády sa skrýva triezvy súčasný dom ktorý reaguje na svoj obsah súčasnej knižnice.
Vytvárame kompozíciu otvorov, reliéfu, bosáže na povrchu a transparentnej fasády v druhom pláne. Vzniká koláž na báze materiálu, histórie, súčasnosti a hĺbke priestoru. Medzi týmito vrstvami nám vzniká medzi-priestor, mestská arkáda ako vstupný exteriér knižnice. Vzniká mizanscéna medzi vrstvami minulosti a súčasnosti a nekončiacemu dialógu medzi nimi. Je pre nás podstatné interpretovať kontext či už historický, súčasný a budúci vo vrstvách ktoré sú pre historickú architektúru podľa nás práve tie hodnotné.
 
Reagujeme na morfologické danosti ulíc a nad knižnicou uvažujeme ako o rauplane, ktorý nám prirodzene delí priestor podľa obsahu a funkcie, no zároveň medzi jeho časťami stále zachováva kontakt. Do ulíc a námestia dom uzatvárame druhou vrstvou fasády a vytvárame tak priestorový filter. Do vzniknutého vnútorného dvora ho naopak otvárame aby čo najviac komunikoval s priestorom námestia. Dostavbou nárožia vytvárame kompaktný uzavretý mestský blok, avšak vďaka viacerým perforáciám prepájame ulice či námestie s vnútroblokom knižnice. Zámerom je vytvoriť živé námestie vnútorného dvora ktoré je prístupné širokej verejnosti.
 
Pri existujúcich historických objektoch pracujeme rovnako s historickými nánosmi a vrstvami. Snažili sme sa ich dešifrovať a dostať objekty do súdobej estetiky na základe ich minulosti. Zároveň jasne interpretujeme nové vrstvy. Vnímame to jeden z dôležitých princípov nášho prístupu pridania do historického súboru súčasnú vrstvu.


Main concept was the extension solution and adapting the buildings to the needs of the library, we start from the historical context of the built-up city block, i.e. from the original footprint of the compact building. However, we are putting a new form into it, creating an arcade along it and thus expanding the profile of the sidewalk. We thus create the concept of a house within a house that creates two scenes. The first is based on the historical context, the second is subject to the functionality and pragmatism of the new library building. Behind the historical paraphrase of the facade hides a sober contemporary house that responds to its contents as a contemporary library.
We create a composition of openings, relief, bossing on the surface and a transparent facade in the second plan. A collage is created based on material, history, the present and the depth of space. Between these layers, we have an in-between space, an urban arcade as the entrance exterior of the library. A mise-en-scene is created between the layers of the past and the present and the never-ending dialogue between them. It is important for us to interpret the context, be it historical, current or future, in the layers that, in our opinion, are the most valuable for historical architecture.

We react to the morphological conditions of the streets and think of the library as a rauplane, which naturally divides the space for us according to content and function, but at the same time still maintains contact between its parts. We close the house to the streets and the square with a second layer of facade and thus create a spatial filter. On the contrary, we open it to the created inner courtyard so that it communicates with the space of the square as much as possible. By completing the corner, we create a compact closed city block, but thanks to several perforations, we connect the streets or the square with the inner block of the library. The intention is to create a lively inner courtyard square that is accessible to the general public.

In the case of existing historical objects, we also work with historical deposits and layers. We tried to decipher them and bring the objects into contemporary aesthetics based on their past. At the same time, we clearly interpret the new layers. We see this as one of the important principles of our approach of adding a contemporary layer to the historical layer.

Nová administratívna budova v areáli Úradu vlády je situovaná do severozápadného rohu Lippayovskej záhrady, v relatívnej blízkosti historickej budovy Letného archibiskupského paláca. Navrhujeme jednoduchú racionálnu hmotu ktorá optimálne využíva priestorové danosti pozemku. Osovosť a symetria stavby vychádza z princípov palácovej architektúry, nesnaží sa však budove Letného paláca konkurovať, naopak sa snaží pôsobiť pokorne. Forma nepúta pozornosť, na architektúru je kladený dôraz najmä v detailoch. Pôsobí vážne a zároveň reprezentatívne, na fasáde sa odohráva niekoľko vrstiev v podobe zdvojených stĺpov so skosenými hranami, vykonzolovaných dosiek po obvode a tieniacich roliet, charakter prechádza aj do miesta hlavného vstupu, ten je primerane svojej funkcii vyvýšený a podstrihnutý vykonzolovaným soklom. Vstup je prístupný cez 3 schodiskové stupne a 2 bočné rampy, nástup je prestrešený vykonzolovanou doskou votknutou do nosných stĺpov fasády.

Stavba je situovaná pozdĺž vnútroareálovej dopravnej komunikácie, s napojením z Čajkovského ulice. Vjazd do garáží je situovaný čo najbližšie vstupu do areálu, tak aby bola obslužná komunikácia pred objektom čo najmenej zaťažená. Rampa je umiestnená do budovy, aby nevytvárala komunikačnú bariéru na úrovni parteru. Zadná - východná strana objektu je určená pre zásobovanie a technické zázemie objektu.

 Dispozícia je racionálne členená v horizontálnom aj vertikálnom smere. Je delená na funkčné prevádzkové celky ktoré oddeľujú priestory kancelárií od polovernejných priestorov ako sú jedáleň či foyer. Stredom dispozície sa vinie reprezentatívne špirálové schodisko prepájajúce všetky nadzemné podlažia. Svetlo sa cez strešné svetlíky a galérie dostáva aj do vnútra pôdorysného plánu. Svetlíky zároveň pomáhajú prirodzenej cirkulácii vzduchu v letných mesiacoch. Objekt má jednoduchú modulárnu štruktúru vychádzajúcu z nosnej schémy, prejavujúcu sa aj na fasáde. Vďaka tomu je dispozícia flexibilná, umožňujúca funkčné zmeny v budúcnosti. Hlavným stavebným materiálom je betón (štokovaný a odlievaný betónový obklad) ktorý stavbe ponúka nadčasovú eleganciu, ale aj trvácnosť a odolnosť. Okenné výplne sú realizované v eloxovanom hliníku v odtieni „champagne“, fasáda je doplnená o exteriérové tieniace rolety v béžovej farbe. Bočné strany objektu majú loggie, umožňujúce kontakt zamestnancov s exteriérom na každom podlaží.

 Objekt sa snaží minimalizovať svoju energetickú náročnosť, či už pasívnymi princípmi v podobe sendvičového zatepleného plášťa, kvalitných okien a tienenia v podobe vykonzolovaných dosiek a exteriérových roliet. Alebo aktívnymi princípmi v podobe vykurovania pomocou tepelných čerpadiel systému voda – voda, rekuperácie vzduchu, či fotovoltických panelov v úrovni strešnej roviny. Objekt má zelenú strechu ktorá pomáha regulovať prehrievanie strešnej roviny ako aj spomaľuje zachytávanie a dovod zrážkových vôd. Uvažujeme so zásobníkom týchto vôd a jej opätovným využitím buď vo forme závlahy alebo jej technickým využitím v budove. Sadové úpravy okolia objektu vychádzajú z druhovej skladby okolitého parku, doplnené záhonovou výsadbou vyžadujúcou minimálnu starostlivosť a závlahu.

 

 

The new administrative building in the premises of the Office of the Government is situated in the northwest corner of Lippayovská garden, relatively close to the historical building of the Summer Archbishop's Palace. We propose a simple, rational mass that optimally uses the spatial conditions of the plot. The axis and symmetry of the building is based on the principles of palace architecture, but it does not try to compete with the building of the Summer Palace, on the contrary, it tries to appear humble. The form does not attract attention, the emphasis is placed on the architecture, especially in the details. It looks serious and at the same time representative, several layers take place on the facade in the form of double columns with beveled edges, cantilevered boards around the perimeter and shading blinds, the character also extends to the main entrance, which is appropriately elevated and undercut by a cantilevered plinth. The entrance is accessible via 3 steps and 2 side ramps, the entrance is covered with a cantilevered board woven into the supporting columns of the facade.

 

The building is located along the intra-campus traffic road, with a connection from Čajkovského Street. The entrance to the garages is located as close as possible to the entrance to the complex, so that the service road in front of the building is as least burdened as possible. The ramp is placed in the building so that it does not create a communication barrier at the ground floor level. The rear - eastern side of the building is intended for supply and technical facilities of the building.

 

The layout is rationally divided both horizontally and vertically. It is divided into functional operating units that separate office spaces from semi-private spaces such as the dining room or foyer. A representative spiral staircase winds through the center of the layout, connecting all above-ground floors. Light also reaches the interior of the floor plan through skylights and galleries. Skylights also help natural air circulation in the summer months. The building has a simple modular structure based on the supporting scheme, which is also reflected on the facade. This makes the layout flexible, allowing for functional changes in the future. The main building material is concrete (stucco and cast concrete cladding), which offers the building timeless elegance, but also durability and resistance. The window inlays are made of anodized aluminum in a "champagne" shade, the facade is completed with exterior shading blinds in beige color. The sides of the building have a loggia, allowing employees to contact the exterior on each floor.

 

The building tries to minimize its energy demand, either by passive principles in the form of a sandwich insulated shell, high-quality windows and shading in the form of cantilevered boards and exterior blinds. Or active principles in the form of heating using heat pumps of the water-water system, air recovery, or photovoltaic panels at the level of the roof plane. The building has a green roof, which helps to regulate the overheating of the roof plane as well as slows down the capture and supply of rainwater. We are considering a reservoir of this water and its reuse either in the form of irrigation or its technical use in the building. Garden arrangements around the building are based on the species composition of the surrounding park, supplemented by flowerbed planting requiring minimal care and irrigation.

schemky koncept1
sit
pod 1
pod 2
pod 3
exter_2
exter_3
schemky pod
exter_4
exter_5
poh vych
poh zap
poh sev
rez a
int_2
int_1
rez b
detail f
detail p
titulka axo

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda, Janka Filipkova, Simona Fischerová, Tibor Balaž, 
Location: Česká Lípa 
Year: 2023
Area: 400 m2
Status: study 

Type: public building

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda, Janka Filipkova, Simona Fischerová, Tibor Balaž, 
Location: Česká Lípa 
Year: 2023
Area: 400 m2
Status: study 
Type: public building

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia