Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Jana Filípková, Matej Kurajda

Year:
2021

Location:
Pukanec

Area:
120 m²

Status:
architectural study

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Hut P

Rekreačná chata v Pukanci vychádza z archetypu pôvodného objektu postavenom v osemdesiatych rokoch. Hlavnou ideou bolo objekt tvarovo zachovať, citlivo zväčšiť o dostavbu a vizuálne prepojiť s exteriérom. Bude slúžiť na celoročnú rekreáciu a domácu výrobu vína v suterénnych priestoroch. Pozemok je situovaný v chatovej oblasti s riedkou zástavbou rekreačných objektov nad mestom Pukanec. Parcela je obklopená zeleňou, prislúcha k nej aj časť vinice. Objekt je umiestnený v svahovitom teréne a ponúka panoramatické výhľady do údolia. Obývacia izba je z toho dôvodu na južnej strane otvorená presklenou stenou s priamou nadväznosťou na terasu, ktorá vzniká predĺžením pôvodného balkónu.

Pôvodná hmota domu bola doplnená o obslužný trakt troch samostatných miestností - kúpeľne, zádveria a kuchyne. V podkroví sú situované dve rovnocenné izby na spanie, oddelené vloženými šatníkovými skriňami. Podkrovie je prístupné ľahkým oceľovým točitým schodiskom, ktoré zaberá minimálnu plochu a ponecháva priestor otvorený. Vďaka tomu vzniká prirodzené delenie dennej a nočnej zóny. V centrálnom priestore chaty sa nachádza pôvodný komín s pieckou, ktorá je využívaná na vykurovanie objektu. Podzemné podlažie bude využívané na domácu výrobu vína, na jeho skladovanie bude slúžiť pôvodná kamenná vínna pivnica. Prístup do tohto priestoru je možný z exteriéru, z druhej prekrytej terasy určenej predovšetkým na degustácie. Obe terasy sú prepojené točitým schodiskom.

Materiálovo objekt vychádza z lokálnej tradičnej architektúry, v interiéri priznané drevené trámy a keramický obklad v kombinácií s hrubozrnnou omietkou. Hrubozrnná omietka je použitá aj v exteriéri, kde sú všetky nové prvky - štít, schodisko, zábradlia z pozinkovanej ocele. Chata sa vďaka tomu stáva prirodzenou súčasťou okolitej krajiny.

 

 

The recreation cottage in Pukanec is based on the archetype of the original building built in the eighties. The main idea was to preserve the shape of the object, to sensitively enlarge it by additions and to visually connect it with the exterior. It will be used for year-round recreation and home wine production in the basement. The parcel is situated in a cottage area with a sparse development of recreational facilities above the town of Pukanec. The plot is surrounded by greenery, a part of the vineyard also belongs to it. The building is located in a sloping terrain and offers panoramic views to the valley. For this reason, the living room is open on the south side with a glass wall with a direct connection to the terrace, which is created by extending the original balcony.

The original mass of the house was supplemented with a service tract of three separate rooms - bathroom, vestibule and kitchen. There are two identical bedrooms in the attic, separated by built-in wardrobes. The attic is accessed by a light steel spiral staircase that takes up minimal floor space and leaves the space open. Thanks to this, a natural division of the day and night zones is created. In the central area of ​​the cottage there is an original chimney with a stove, which is used for heating the building. The underground floor will be used for domestic wine production, and the original stone wine cellar will be used for its storage. Access to this space is possible from the exterior, from the second covered terrace intended primarily for tastings. Both terraces are connected by a spiral staircase.

In terms of materials, the object is based on local traditional architecture, in the interior there are wooden beams and ceramic cladding in combination with coarse-grained plaster. Coarse-grained plaster is also used in the exterior, where there are all new elements - shield, staircase, railings made of galvanized steel. Thanks to this, the cottage becomes a natural part of the surrounding landscape.

 

j
g
d
a
c
l
f
perska1
perska2 – kópia

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo