Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Jana Filípková

Years:
2022

Location:
Lúčky

Area:
167 m²

Status:
ongoing

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Hut K

Rekreačná chata v Lúčkach vychádza z archetypu tradičných horských dreveníc. Hlavnou ideou bolo objekt citlivo osadiť do okolitej krajiny a vizuálne prepojiť s exteriérom.                        

Pozemok je situovaný v chatovej oblasti s riedkou zástavbou rekreačných objektov obklopených lesom. Objekt je umiestnený v svahovitom teréne a ponúka panoramatické výhľady na Veľký Choč. Obývacia izba je z toho dôvodu na západnej strane otvorená presklenou stenou s priamou nadväznosťou na krytú terasu, ktorá vytvára "ochozu" okolo domu. Vytvárame tým dom v dome, čím ponúkame príjemné interiérové ale aj extériorové priestory.                                                                                                                                                                                                           

Centrálnou časťou chaty je otvorená priestranná obývacia izba s kuchyňou vytvárajúca veľkostne prispôsobivý spoločenský priestor. Doplnená je o obslužný trakt vstupnej haly, kúpeľne a wc. V podkroví sú situované izby na spanie, spálňa, detská izba a priestor pre občasné nocovanie. Podkrovie je prístupné ľahkým oceľovým točitým schodiskom, ktoré zaberá minimálnu plochu a ponecháva priestor otvorený. Vďaka tomu vzniká prirodzené delenie dennej a nočnej zóny. Spoločenský priestor ponúka panoramatický výhľad na Veľký Choč aj z jedálenskej časti. Dominantným prvkom je aj piecka na dlhej lavici, ktorá vytvára v interiéri príjemnú atmosféru.                                                                                                                                                                             

Materiálovo sa jedná o drevostavbu s dreveným opalovaným obkladom a tmavou plechovou strechou. Chata sa tak stáva prirodzenou súčasťou okolitej krajiny. Vďaka zakladaniu na zemných vrutoch ide o minimálny zásah do prostredia, ktorý je reverzibilný.


 

 

 

The cottage in Lúčky is based on the archetype of traditional mountain cabins. The main idea was to sensitively place the object in the surrounding landscape and visually connect it with the exterior.


The plot is situated in a cottage area with a sparse development of recreational facilities surrounded by a forest. The building is located in a sloping terrain and offers panoramic views of Veľký Choč. For this reason, the living room is open on the west side with a glass wall directly connected to the covered terrace, which creates a "walk" around the house. We thereby create a house within a house, offering pleasant interior as well as exterior spaces.


The central part of the cottage is an open, spacious living room with a kitchen, creating an adaptable social space. It is supplemented with a service tract of the entrance hall, bathroom and toilet. In the attic there are sleeping rooms, a bedroom, a children's room and a space for occasional overnight stays. The attic is accessed by a light steel spiral staircase that takes up minimal floor space and leaves the space open. Thanks to this, a natural division of the day and night zones is created. The social space offers a panoramic view of Veľký Choč even from the dining area. A stove on a long bench is also a dominant element, which creates a pleasant atmosphere in the interior.


In terms of material, it is a wooden building with tanned wooden cladding and a dark tin roof. The cottage thus becomes a natural part of the surrounding landscape. Thanks to the foundation on ground screws, it is a minimal impact on the environment, which is reversible.


 
 

 

p1_kyselica
p2_kyselica
pa_kyselica
pb_kyselica
pd_kyselica
pc_kyselica
r_kyselica
a_kyselica
perskastr_kyselica

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo