Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Jana Filípková,
Lukáš Kordík, Štefan Polakovič,
Alan Prekop

Years:
2019 — 2021

Location:
Praha

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Bo

Prevádzka bistra BO je situovaná v parteri v historickom centre Prahy. Pôvodné kvality domu sú zvýraznené a dotvorené novými, čistými detailmi a doplnkami. Priestor je unifikovaný svetlou monochromatickou farebnosťou s jemnými akcentami, vďaka čomu sa interiér presvetlil. Táto “strohosť” zvýrazňuje estetiku farebných ázijských jedál.            

Členitý priestor delený na viacero výškových úrovní sa scelil a doplnil o solitérne prvky. Pri vstupe do reštauračnej časti je dominantný box zo šedej MDF dosky, vytvárajúci kulisu pre bar z bieleho obkladu. Tento box nielenže zakrýva nerovnosti priestoru, ale skrýva v sebe zázemie, či schodisko vedúce do privátnejšej časti reštaurácie a kuchyne. Celú kompozíciu dopĺňa výrazné nerezové svietidlo nad barom. Integrujúcim prvkom v interiéri je opakujúca sa rámová konštrukcia z ťahokovu. Táto štruktúra dáva priestoru jemný charakter intimity a ponecháva ho stále transparetným. Komplementárnym detailom sú ľahké rúrkové zábradlia v zelenej farbe.                                                                                                                                                                                           

V spodnej časti bistra sa zachoval pôvodný gastro výťah obalený do ťahokovu. Doplnený je o sekundárny pult obložený bielym obkladom. Steny a klenbové stropy boli zjednotené novou omietkou v svetlej kontextuálnej farebnosti, ktorá dáva priestoru jemnú textúru a presvetľuje ho. Kontrastne k svetlému interiéru sa zrealizovalo zázemie s toaletami v čiernom kolorite. Vložený mobiliár je jednoduchý, stoly sú vyhotovené z bukovej preglejky so zelenými kovovými nohami doplnené bukovými stoličkami. Neoddeliteľnou súčasťou je osvetlenie interiéru. Bodové svetlá pospájané pásovinou sú nasmerované na stoly a vytvárajú priestorovú štruktúru. Dopĺňajú ich dva neony, línia a kruh. Svetlá sa stávajú dôležitými ingredienciami dokresľujúcimi atmosféru reštaurácie a vytvárajúcimi perfektnú scénu pre stolovanie.

 


BO bistro is located on the ground floor in the historic centre of Prague. The original qualities of the house are highlighted and completed with new, clean details and accessories. The space is unified by light monochromatic colours with soft accents, thanks to which the interior became brighter. This "austerity" emphasizes the aesthetics of colourful Asian dishes.

 The original sectioned space divided into several height levels was consolidated and supplemented with solitary elements. At the entrance to the restaurant part, there is a dominant box made of gray MDF board, creating a backdrop for the bar made of white tiles. This box not only covers the unevenness of the space, but also contains all the facilities as well as the staircase leading to the more private part of the restaurant. The whole composition is completed by a linear stainless steel  lighting above the bar. An integrating element in the interior is a repeating frame construction made of welded wire mesh. This structure gives the space a subtle character of intimacy but leaves it still transparent. Lightweight tubular railings in mint green colour are a complementary detail.

In the lower part of the bistro, the original gastro elevator covered in wire mesh has been preserved. It is complemented by a secondary counter lined with white tiles. The walls and vaulted ceilings were unified with a new plaster in a light contextual colour, which gives the space a soft texture and brightens it up.

 In contrast to the bright interior, the background with toilets was realized in black. The built-in furniture is simple, tables are made of beech plywood with mint green metal legs, complemented by beech chairs. Interior lighting is an integral part. Spot lights connected by a strip are directed at the tables and create a spatial structure. They are complemented by two neons, a line and a circle. Lighting becomes an important ingredient that completes the atmosphere of the restaurant and creates a perfect scene for dining.

sohoprg14
sohoprg13
sohoprg6
sohoprg4
sohoprg3
sohoprg5
sohoprg7
sohoprg8
sohoprg1
sohoprg2
sohoprg9
sohoprg10
sohoprg15

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo