Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák, 
Alexandra Májska, Matej Kurajda,

Year:
2023

Location:
Bratislava

Area:
60 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Baryk

Kaviareň Baryk, situovaná do Bratislavskej štvrte známej aj pod názvom Radiohood kvôli blízkosti budovy Slovenského rozhlasu, sa nachádza na prízemí bytového domu v kompa- ktnej mestskej zástavbe. Zadaním bolo vytvoriť priestor pre lokálnych zákazníkov – štam- gastov, obyvateľov tejto štvrte. Zároveň sa zamerať na širokú klientelu, od detí ktorým je dedikovaný detský kútik až po neskoré návštevy po práci.


Základným konceptom bolo vytvoriť jednoduchý čistý priestor, ktorý pracuje s pôvodnými prvkami priestoru a dopĺňa ich o nové prvky vo svojej charakteristickej materialite. Priestor sme vyčistili a zjednotili povrchy striekanou omietkou, pôvodná betónová podlaha kaviarne sa prebrúsila, aby sa na povrch dostalo typické riečne kamenivo. Pôvodné schodisko do prevádzky sme natiahli na celú šírku priestoru a vytvorili tak zvýšený priestor pre sedenie obložený béžovou terakotovou dlažbou. Dominantným interiérovým prvkom priestoru sa stáva bar, svojou materialitou nadväzujúci na pôvodné sklobetónové steny, ktoré v priestore zachovávame. Šedá materiálová škála - striekaná omietka, brúsená betónová podlaha, nerezové zábarie a nábytkové elementy, je narušená farebnými akcentmi v podobe autorských stropných svietidiel a prievlaku. Tu zámerne pracujeme s odtieňmi farby používanými pri zatepľovaní panelových domov a hľadáme jej nové využitie pri aplikácii v interiéri. Výber mobiliáru rovnako padol na tradičný exteriérový nábytok, ktorý však kvôli jeho materialite či odolnosti používame v interiéri. Celková atmosféra priestoru je dopovedaná nástennou inštaláciou od Emila Tašku a spôsobom osvetlenia zloženého z viacerých nepriamych zdrojov.

 

 

Cafe Baryk, located in Bratislava’s quarter also known as Radiohood due to its proximity to the Slovak Radio building, is located on the ground floor of an apartment building in a compact urban development. The assignment was to create a space for local customers - regulars, residents of this neighborhood. At the same time, focus on a wide clientele, from children to whom there is a dedicated children’s corner to late visitors after work. The basic concept was to create a simple clean space that works with the original elements of the space and complements them with new elements in its characteristic materiality. We cleaned the space and unified the surfaces with sprayed plaster, the original concrete floor of the cafe was sanded to reveal the typical river gravel. We extended the original staircase for use to the entire width of the space and thus created an elevated seating area lined with beige terracotta tiles. The bar becomes the dominant interior element of the space, its materiality following the original glass concrete walls, which we have preserved in the space. The gray range of materials - sprayed plaster, polished concrete floor, stainless steel bar and furniture elements - is disturbed by colored accents in the form of original ceiling lights and a load bearing beam. Here, we deliberately work with shades of paint used in the insulation of panel houses and look for new uses for interior applications. The choice of furniture also fell on traditional outdoor furniture, which, however, is used indoors due to its materiality and durability. The overall atmosphere of the space is complemented by a wall installation by Emil Taška and a method of lighting composed of several indirect sources.
 

 

 

1 podorys
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4488
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4400
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4408
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4473
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4521
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4532
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4458
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4592
4 detail
3 detail
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4566
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4528
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4502
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4488
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4508
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4609
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4616
6 kolaz

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo