Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Area:
38 m²

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Apartment R

Pôvodná dispozícia bytu bola svojou hĺbkou a pozdĺžnym delením tmavá a zbytočne ju predlžovala. Tento stav sme sa rozhodli narušiť a pozdĺžne členenie sme nahradili priečnym. Hlavnú obývaciu zónu sme otvorili k terase na celú šírku bytu v prvom pláne. V druhom pláne sme umiestnili kuchyňu a spálňu, ktoré zdieľajú rovnaký výhľad na terasu cez obývaciu časť.

Hygienu a wc sme nechali na pôvodnom mieste. Celý priestor sme smerom od terasy vnímali ako scénu s funkčnými vrstvami, prvá časť je javisko, obývacia časť s pracovným kútom. Druhá scéna je kuchyňa a spálňa ktoré sú predelené skriňo-priečkou a posledná vrstva je vstupná časť a hygiena. Tieto priečne vrstvy predeľujeme ťažkými závesmi, ktorými vytvárame priehľady medzi scénami bytu.

Každý z týchto zákutí má svoje špecifické priestorové elementy. Kuchyňu akcentujeme farebným kuchynským pultom. Nohy poskladané z proto-tvarov pripodobňujú historizujúci jedálenský stôl. Tento akt vnímame ako transformovanie estetického stola do funkčného pultu. V spálni akcentujeme priestor posteľou s výrazným polkruhovým čelom a výraznými nohami.
 
Celý byt je komponovaná scéna objektov v rôznych vrstvách ktorá sa mení vzhľadom na celodenný proces bytia v priestore. Byt bol projektovaný pre mladý, kreatívni pár muzikanta a kameramanky, ktorí žijú čiastočne v Prahe a čiastočne v Bratislave.
 

 


 

The original layout of the apartment was dark due to its depth and longitudinal division and unnecessarily lengthened it. We decided to disrupt this situation and replaced the longitudinal division with a transverse one. We opened the main living area to the terrace for the entire width of the apartment in the first plan. In the second plan, we placed the kitchen and the bedroom, which share the same view of the terrace through the living area.

We left the hygiene and toilet in the original place. We perceived the entire space from the terrace as a scene with functional layers, the first part is a stage, a living area with a work area. The second scene is the kitchen and the bedroom, which are divided by a closet-partition, and the last layer is the entrance area and hygiene. We divide these transverse layers with heavy curtains, which create views between the scenes of the apartment.

Each of these corners has its own specific spatial elements. We accent the kitchen with a colorful kitchen counter. Legs assembled from proto-shapes resemble a historicizing dining table. We perceive this act as transforming an aesthetic table into a functional counter. In the bedroom, we accentuate the space with a bed with a prominent semicircular headboard and prominent legs.

The entire apartment is a composed scene of objects in different layers, which changes due to the all-day process of being in the space. The apartment was designed for a young, creative couple, a musician and a cameraman, who live partly in Prague and partly in Bratislava.

 

1
2
_M2A8131
_M2A8155
_M2A8100
_M2A8111
_M2A8104
_M2A8211
_M2A8245
_M2A8201
_M2A8185
_M2A8282
_M2A8159
_M2A8221
_M2A8233
_M2A8163
_M2A8194
_M2A8117
_M2A8100
_M2A8208
_M2A8234
_M2A8310
_M2A8318
_M2A8254
_M2A8198
_M2A8300
_M2A8271
7
6
5
3

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo